Буковец

Дружината наброява 34 броя ловци и площ от 3251,00 ха , разположена в равнинните части , тя разполага с отлични местообитания за дребния дивеч , но сърната и дивата свиня също успешно се развиват .

Новоприета през 2015 година , показва добър организационен живот и весели събрания .