Заседание на УС 15.11.2017

ЛОВНО-РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ ,,МИДЖУРС.ЧУПРЕНЕ

адрес:с.Чупрене,обл.Видин,ул.Асен Балкански N 55,e-mail: lrsmidzur73@abv.bg офис:гр.Белоградчик Бизнесинкубатор стая N 9 GSM: 0879-330-191

0886-250-756

Протокол

N 12

Днес 15.11.2017 год. от 18.00 часа в гр.Белоградчик в офиса на ЛРС Миджурс.Чупрене се проведе заседание на Управителния съвет на ЛРСМиджурс.Чупрене.

В заседанието взеха участие 16 от общо 20 члена на управителния съвет.

Отсъстват ,Яким Иличов (Репляна), Танислав Стоянов (Воднянци) , Велислав Стефанов (Чупрене) , Венцислав Александров (Върбово).

На заседанието не присъства председателя на Контролния съвет Асен Джунински.

Заседанието беше ръководено от Богомил Данчов Станков – Председател на Управителния съвет на сдружението , който откри заседанието и предложи проект за дневен ред :

1 Вземане на решение за задвижване на процедура по обединяване на ловните дружини Търговище и Протопопинци поради намаления членски състав на Протопопинци.

2 Вземане на решение за организиране на курс за подготовка на нови ловци през 2018 година

3 Вземане на решение за организиране на другарска вечеря около коледните празници

4 Дебати след срещата на ловните сдружения от северозапада провела се във Враца

5 Разни

Не бяха направени предложения за допълнение и изменение на дневния ред:

Премина се към гласуване на проекта за дневен ред:

Гласували 16 членове:

ЗА” – 16 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

ПРОТИВ– 0

Също така Богомил Станков предложи за протоколчик на събранието Владислав Антонов.

Премина се към гласуване:

Гласували 16 членове:

ЗА” – 16 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

ПРОТИВ– 0

Заседанието протече при следния дневен ред:

1 Вземане на решение за задвижване на процедура по обединяване на ловните дружини Търговище и Протопопинци поради намаления членски състав на Протопопинци.

2 Вземане на решение за организиране на курс за подготовка на нови ловци през 2018 година

3 Вземане на решение за организиране на другарска вечеря около коледните празници

4 Дебати след срещата на ловните сдружения от северозапада провела се във Враца

5 Разни

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от Дневния ред. Вземане на решение за задвижване на процедура по обединяване на ловните дружини Търговище и Протопопинци поради намаления членски състав на Протопопинци.

Председателя на УС , направи пояснение за нуждата от обединение на двете дружини , а именно намаления членски състав на ЛРД Протопопинци , и недостатъчната площ от 1500 ха за издаване на разрешително за лов на дива свиня.

ЛРД Протопопинци разполага с 887 ха и 11 членове , с оглед спазване на Закона за лова и опазване на дивеча е редно да се обедини с някоя съседна дружина.

Преди около един месец бяха представени протоколи от двете ловни дружини за тяхното съгласие за обединение , по време на Управителния съвет изненадващо председателя на ЛРД Протопопинци изказа различно от това мнение , с което изненада всички.

Нужна бе дискусия , с която да му се обясни , че по никакъв начин ловищата , разрешителните , и начина на ловуване на двете села няма да се променят.

Бе направено предложение за задвижване на процедура по обединяване на ловните дружини Търговище и Протопопинци.

Премина се към гласуване:

Гласували 16 членове:

ЗА” – 13 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2 – Мирослав Методиев /Чифлик/ и Галин Георгиев / Средогрив /

ПРОТИВ– 1 – Красимир Милошевски / Протопопинци /

По т. 2 от Дневния ред :Вземане на решение за организиране на курс за подготовка на нови ловци през 2018 година

Изтъкна се положителното финансово въздеиствие от организирането на курсове за нови ловци и веднага се премина към гласуване.

Курса да е в размер на 550 лв на две вноски .

Гласували 16 членове:

ЗА” – 16 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

ПРОТИВ– 0

Богомил Станков предложи да се променят точките – четвърта да иде на мястото на трета.

Гласували 16 членове:

ЗА” – 16 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

ПРОТИВ– 0

По т. 3 от Дневния ред – Дебати след срещата на ловните сдружения от северозапада провела се във Враца

На срещата присъстваха ръководителя и Председателя на ЛРС Миджур , дискусията бе на тема – Бъдещото развитие на ловната организация.

От общо поканени 26 сдружения присъстваха единадесет

Изтъкнати бяха основни проблеми в сдруженията и Националната организация.

Внесената жалба от стрелковия клуб по повод избора на председател , която се оказва с основната цел да се забави умишлено регистрацията на УС на НЛРС.

Бечев – управител на фирма Сокол – отпечатваща вестниците и списанията Наслука и Лов и Риболов изказа недоволство от ниската като брой абонация за вестниците.

По т.4 от Дневния ред – Вземане на решение за организиране на другарска вечеря около коледните празници

Единодушно се изрази съгласие за организиране на подобна вечеря

Възложено бе на ръководителя да провери за свободни дати в ресторантите след 20 декември.

Гласували 16 членове:

ЗА” – 16 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

ПРОТИВ– 0

По т.5 от Дневния ред – Разни –

Богомил Станков изрази незадоволството си от работата с обслужващата ни банка ДСК , след провела се дискусия единодушно всички бяха за това да променим банката като най-добър избор се оказа Асет Банк

Гласували 16 членове:

ЗА” – 16 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

ПРОТИВ– 0

Красимир Крумов ръководител на група Скомля изказа притеснението си , че ловна група Медовница към ЛРД Воднянци тотално погазва Закона за лова и опазване на дивеча като не спазва всяка седмица ловния си район , ловува винаги на прасе , независимо за какво им е разрешителното , и не се съобразяват с никого.

По този въпрос всички бяха единодушни да се прати писмо до РДГ Берковица , до ДГС Белоградчик и до ръководителя на ловна група Медовница с призив за прекратяване на тази практика..

Също така се предложи и закупуване на сграда за ловен дом в Орешец , /старата ветеринарна лечебница/ за сумата от 28 хиляди лева , сума , която за момента е непосилна за сдружението ни .

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито

          Председател:                                                     Протоколчик:

      /Богомил Станков/                                                                 /инж. Владислав Антонов/