Заседание на УС 16.08.2017

Протокол

          N 11

         Днес 16.08.2017 год. от 18.00 часа в гр.Белоградчик в офиса на ЛРС ”Миджур” с.Чупрене се проведе заседание на Управителния съвет на ЛРС”Миджур”с.Чупрене.

В заседанието взеха участие 11 от общо 20 члена на управителния съвет.

Отсъстват  ,Яким Иличов (Репляна), , Танислав Стоянов (Воднянци) , Красимир Крумов(Скомля), Красимир Милошевски (Протопопинци), Радко Александров(Яньовец ), Васил Василев (Буковец) , Петър Борисов (Карбинци) , Димитър Ролински (Праужда) , Велко Велков (Пролазница).

На заседанието не присъства председателя на Контролния съвет Асен Джунински.

Заседанието беше ръководено от Богомил Данчов Станков – Председател на Управителния съвет на сдружението , който откри заседанието и предложи проект за  дневен ред :

 

 

  1. Откриване на ловен сезон 2017/2018 година : безопастност по време на ловуване , издаване и отчитане на разрешителни за лов .
  2. Създаване на организация за Четвърти северозападен ловен събор 2017.
  3. Вземане на решение за разпореждане със срочния депозит в банка ДСК .
  4. Разни.

     Не бяха направени предложения за допълнение и изменение на дневния ред:

Премина се към гласуване на  проекта за  дневен ред:

Гласували 11 членове:

”ЗА”   – 11 гласа

”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

”ПРОТИВ”   – 0

Също така Богомил Станков предложи за протоколчик на събранието ВладиславАнтонов.

 

Премина се към гласуване:

Гласували 11 членове:

”ЗА”   – 11 гласа

”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

”ПРОТИВ”   – 0

Заседанието протече при следния дневен ред:

 

  1. 1. Откриване на ловен сезон 2017/2018 година : безопастност по време на ловуване , издаване и отчитане на разрешителни за лов .
  2. Създаване на организация за Четвърти северозападен ловен събор 2017.
  3. Вземане на решение за разпореждане със срочния депозит в банка ДСК .
  4. Разни.

                                                                   РЕШЕНИЯ:

 

          По т. 1 от Дневния ред.  1. Откриване на ловен сезон 2017/2018 година : безопастност по време на ловуване , издаване и отчитане на разрешителни за лов .

 

  • Специалиста по лова изясни на присъстващите членове на УС въпросите свързани с откриването на лова , а именно :

Началото на лова на пернат дивеч бе на 12.08.2017 год.

Основно се наблегна на безопастността по време на ловуване , стрелба само по ясно видима цел , на разрешен вид дивеч , в изрично упоменатото разрешително за ловуване . Забранява се ловуването в чужд район . Абсолютно е забранено предоставянето на личното оръжие на друг ловец за употреба .

Забранява се напълно употребата на алкохол.

Издаването , използването и връщането на разрешителните да става в срок , както е по ЗЛОД и ППЗЛОД.

По т. 2 от Дневния ред : Създаване на организация за Четвърти северозападен ловен събор 2017

  Богомил Станков представи плана за тазгодишния ловен събор .

Откриването ще се състой от 14:00 часа на 09.09.2017 год. , поканени са директорите на прилежащите горски стопанства , представители на Северозападното държавно предприятие , на ИАГ София , председателя  на НЛРС – СЛРБ , председателя и зам. Председателя на Сръбския ловен съюз и др.

След това предстой освещаване на светения курбан , и атракции – стрелби с пушки и черешово топче.

През целия ден посетителите ще имат възможност да разгледат щандове на ловна тематика , приготвяне на чеверме , приготвяне на гулаж , белмуж и др .

За провеждането на киноложката изложба бе нужно да се излъчат отговорници за записвания и събиране на такси за участие – като такъв бе посочен Владислав Антонов , цените след дискусия се очертаха като 10,00 лв за първо куче и за всяко следващо по 5,00 лв . Ще има различни категории , като например дете и куче , млада дама и куче , най-лакомо куче и др,

Съдии на киноложката изложба ще бъдат от сръбска страна .

Паралелно ще се провежда стрелба с въздушна пушка за чиито отговорник бе посочен Велислав Стефанов. Участниците ще бъдат разделени в три категории – жени , деца от 10 до 16 год. И деца от 16 до 18 год.

Ще се състой също и състезание по теглене на въже – отборите ще са от четирима човека , като отговорник за състеанието е посочен Николай Николов (сникърса)

Вечерта ще завърши с концерт на сръбски оркестър VOIKAN MUZIKANTI  и теглене на томбола , през цялата вечер ще се продават билети за участие .

Като първа награда е 500,00 лв , втора  е екскурзия до Залсбург Австиря и третата е екскурзия за двама в известен Български курорт.

През втория ден записванията ще започват от 7:30 часа до 8:00 часа , след това се тегли жребии и състезанията започват паралелно .

За гатера отговорник е назначен Васил Василев от Буковец и Васко Пенчев за събиране на таксите който са в размер на 15,00 лв на куче за всяко следващо по 10.00 лв  . За Свети Хуберт отговорник е Владислав Антонов , като и на двете места се тегли жребии за участие. Таксите са в размер на 20,00 лв

Нужно е да се ангажират поне четирима залагачи а фазани , един от тях е Мирослав Драгомански  , за другите предстой уточнение.

По т. 3 от Дневния ред Вземане на решение за разпореждане със срочния депозит в банка ДСК

 На базата на поставен въпрос от ЛРД Върбово  относно срочен депозит  на Общо отчетно събрание и след решение на ОС , управителния съвет да излезе с решение , на свое заседание от 16.08.2017 г , след проведена дискусия се взе решение първоначалната сума от 10 000 лв да бъде разпределена както следва :

ЛРД Чупрене – 1900,00 лв

ЛРД Горни лом – 1300,00

ЛРД – Търговище- 1400,00

ЛРД Върбово – 1300,00

ЛРД Средогрив –500,00

ЛРД Долни лом -600,00

ЛРД Репляна – 600,00

ЛРД Протопопинци-100,00

ЛРД Боровица – 500,00

Орешец – 400,00

Яньовец – 400,00

Скомля – 200,00

Воднянци – 100,00

Карбинци 150,00

Медовница

като средствата бъдат използвани за ЛСМ , след представен надлежен документ , а остатъка от сумата да бъде прехвърлена към разплащателна сметка на сдружението .

Сметката – депозит да бъде закрита .

 ”ЗА”   – 10 гласа

”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

”ПРОТИВ”   – 0

По т. 4 от Дневния ред : Разни .

Дискутира се темата за избирането на новия председател на НЛРС СЛРБ –

инж . Васил Станке Василев  , протичането на общото отчетно – изборно събрание.

В новия Управителен съвет влезнаха 33 представители на организации , дъжавни институции и председатели на ловни сдружения . Нашето сдружение е представлявано в УС на НЛРС от Богомил Станков.

Велислав Стефанов от Чупрене постави сериозно въпроса за състоянието на гатера , нужен е ремонт и изграждане на съоръжение предпазващо оградата от клони , носени по реката.

На поставен въпрос от Александър Георгиев от Монтанското сдружние  относно наемане на гатера за един ден , за провеждане на тяхно състезание , се изяви съгласие но задължително след нашия ловен събор . Като наем за гатера за един ден се реши да е в размер на 200.00 лв.

Да се изготви договор за наем и изрично да се упоменат условия при повреда на прасето , само ловни породи кучета , без стопери и др .

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито

 

Председател:                                                  Протоколчик:

/Богомил Станков/                  /инж. Владислав Антонов/