Заседание 03.06.2015 година

НАЦИОНАЛНО ЛОВНО-РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ ”СЪЮЗ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ”
ЛОВНО-РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ ,,МИДЖУР” С .ЧУПРЕНЕ

адрес:с.Чупрене,обл.Видин,ул.Асен Балкански N 55,e-mail: lrsmidzur73@abv.bg офис:гр.Белоградчик Бизнесинкубатор стая N 9 GSM: 0879-330-191

ПРОТОКОЛ N 1

от Заседание на Управителен съвет , проведено на 03.06.2015 година в офиса на сдружението в град Белоградчик

Днес 03.06.2015 год. От 18.00 часа в гр.Белоградчик в офиса на Ловно-рибарско сдружение ”Миджур” с.Чупрене се проведе заседание на Управителен съвет в следния състав:
1.Богомил Станков
2.Велислав Стефанов
3.Антон Антов
4.Сашко Ицин
5.Найден Антов
6.Цецко Цветанов
7.Мирослав Драгомански
8.Красимир Милошевски
9.Ангел Илиев
10.Владимир Живков
11.Борис Георгиев
12.Мирослав Методиев
13.Васил Василев

Според подписалите се в присъствения списък членове на Управителния съвет заседанието е редовно , има кворум и може да взема решения.
Председателя на УС откри събранието и предложи за протоколчик Владислав Антонов
ЗА 13 ПРОТИВ 0 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0
За протоколчик е избран Владислав Антонов .
Председателя на УС зачете дневния ред :
1.Приемане на правилник за работа на УС
2.Приемане на наредби за работа в полигони за обучение на ловни кучета на диво прасе в с.Чупрене и на фазани в с.Орешец.
3.Предоставяне на справка за налични средства по дружини и план-сметки за 2015 година.
4.Обсъждане и вземане на решение за зарибяване на реките в Чупрене и Горни лом с балканска пъстърва.
5.Решение за възнагражденията на щатните служители в ЛРС-”Миджур”
6.Обсъждане на предложение за закупуване на заседателна маса със столове , климатик , офис оборудване и освежаване на офиса в гр.Белоградчик на стойност до 3500лв.
7.Запознаване на УС с решенията на общото събрание на НЛРС и готвеният национален протест в София на 11.06.2015 г.
8.Разни.
Дневния ред се подложи на гласуване.
ЗА 13 ПРОТИВ 0 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0
Дневния ред се прие единодушно

По първа точка от дневния ред : Председателя зачете примерен правилник за работа на УС.
1.УС се провежда в определен ден и час удобен за всички
-Велислав – да има ден и час за извънредни заседания.
-Владимир – когато има нужда , тогава да се свиква заседание най подходящо е да е през делничните дни .
– Мирослав Методиев – нека деня петък да отпадне като вариант за заседание.
– Васко Василев – нека да е началото или края на седмицата.
– Велислав – петък е добре .
– Борис – когато има нужда , тогава да се свиква заседание
– Владимир – 18.00 часа е най-добре.

Решение : Заседанията да се провеждат когато има нужда , в делничен ден от 18.00 часа.
ЗА 13 ПРОТИВ 0 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0

2.Проекта за дневен ред на заседанията се изготвя от председателя на сдружението и се обявява най-малко 1 /една/ седмица преди заседанието в офиса на сдружението и на интернет страницата на сдружението във социалната мрежа.
-Васил Василев – добре е да се праща и по e-mail който има такъв.

3.Специалиста по лова уведомява по телефона всички , който трябва да присъстват на заседанието .

4.За всяко заседание освен членовете на УС , се уведомява и председателя на КС , също така и по един представител от дружина или група , която няма представител в УС .

5.Присъствието на членовете на УС се удостоверява с подпис в присъствения лист , който е неразделна част от протокола на заседанието.

6.За всяко зяседание на УС се води протокол , в които се отбелязва присъствието дневния ред и взетите решения.

7.В едноседмичен срок препис от протокола , заедно с присъствения лист от всяко заседание се подрежда в специална папка в офиса на сдружението , която е на разположение на членовете.

8.При планиране на мероприятие се внася за утвърждаване финансова план-сметка , която се отчита след провеждането му.

9.В годишните отчети за дейността на УС се включва справка за участието на членовете на УС в заседанията през годината

10 . 9.На всяко заседание на Управителния съвет председателя на сдружението информира за погасяването на дължими финансови средства на сдружението.

Правилника за работа на УС се подложи на гласуване :
ЗА 13 ПРОТИВ 0 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0
– Правилника за работа на УС се прие единодушно.

По втора точка от дневния ред – приемане на наредби за работа на полигоните за обучение на ловни кучета .
-председателя запозна членовете на УС със сегашното състояние на полигона за обучение на ловни кучета за работа на дива свиня и зачете примерна наредба :

Чл.1.Полигона е за обучение на ловни породи кучета , работещи на дива свиня.
Чл.2.Официални полеви изпитания във форма на състезание ще се провеждат след взето решение на Управителния съвет.
Чл.3.На ден могат да се допускат до 15 /петнадесет/ ловни кучета , като едновременно могат да се пускат до 2 /две/ млади кучета на възраст от 8 /осем/ месеца до 2 /две/ години или едно младо и едно възрастно куче или само едно възрастно куче.
Чл.4.Води се дневник,в който се записват кандидатите за ползване на полигона.Отговорника на полигона провежда инструктаж на кандидата,който поставя подписа си след това в дневника.
Чл.5.Полигона ще бъде отворен два дни от седмицата – сряда и събота .Ползването му ще се осъществява след платена такса,която се заплаща на място.Запесванията стават ден предварително при специалиста по лова.
Чл.6.При изпитанието за пригодност да се прави по правилата на НАРЕДБАТА на НЛРС-”СЛРБ”.
Чл.7 При обучение едно куче има 10 /десет/ минути от пускането му в оградата.
ТАКСИ
Чл.8.За обучение на едно ловно куче , член от Ловно-рибарско сдружение ”Миджур” с.Чупрене ще заплаща такса 5.00 лв./пет лева/ .
Чл.9.За участие на едно ловно куче , членове на други ловни сдружения и клубове таксата е 10 лв./десет лева/.

-Велислав – трябва да има ограничение за участие на кучета стопери , 15 минути за едно куче са много.
-Асен – нека да са 10 минути , но при условие , че има състезание и са повече кучетата , ако няма да си е 15 минути .
-Борис – таксите как се внасят , как става отчитането.
-Васко Василев – да има телефонен номер на табелата на полигона .
-Сашко – да възнаградим Миро – момчето което гледа прасето в полигона
– Огнян – би трябвало да го възнаградите с граждански договор.
– Васил Василев – Записванията да стават при специалиста по лова
– Богомил – да се купи касов апарат
– Сашко Ицин – няма смисъл от касов апарат
– Велислав – противоречим си с решението което взехме на Общото събрание – да НЕ се закупува касов апарат.
– Мирослав Методиев – касовия апарат е излишен разход.
– Богомил – значи да си остане с приходен касов ордер.
– Велислав – човека които събира парите за гатера да се отчита редовно.
– Богомил – таксите си остават същите , плащането да става на място.
– Велислав – кочана да е при един човек.
– Владо Живков – дните да са сряда и събота.
– Богомил – възнаграждението за Миро може да е 60 лева
– Найден – малко са , дайте му и процент от печалбата>
– Богомил – 50 лева+ %
– Владо Живков – 60 лв + 10 %.
– Мирослав Методиев – да решим за гатера , дали да изкарваме пари или с някаква друга цел .
– Богомил – записванията да стават поне ден предварително.

Решение – Да се възнагради Мирослав с 60 лв на месец + % от печалбата , записванията да стават при специалиста по лова поне ден по рано , да НЕ се закупува касов апарат.Дните за работа на гатера да са сряда и събота. Плащането се извършва на място.

ЗА 13 ПРОТИВ 0 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0
– Решението е прието единодушно.

-Богомил – поради отсъствието на главния инициатор за изграждане на полигона за обучение на кучета птичари не можем да разглеждаме тази тема.

По трета точка от дневния ред:
-Богомил – Няма как да хванем точно всички финансови средства в сдружението.Като се направи груба сметка остават около 12 хиляди лева. Нека да останат в резерв.
Предложението се прие единодушно.
Раздадоха се план-сметки на присъстващите дружини , също така и списъци на дружинките за сверяване на членовете.

По четвърта точка от дневния ред:
– Богомил – имам направено предложение за за закупуване на балканска пъстърва – 0,5 до 1,0 грама – 15 стотинки бройката , в един чувал стават 1,5 килограма което са 2000 броя риби – оцеляват 60 % .
– след протекла дискусия се реши Чупрене и Горни лом да си преценят и организират дейностите по зарибяването
-Огнян – има 2 рибарски дружинки – Ружинци и Горни лом , но организацията куца.

Решение:Чупрене и Горни лом да си преценят и организират дейностите по зарибяването
ЗА 13 ПРОТИВ 0 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0
– Решението се прие единодушно.

По пета точка от дневния ред:
– Богомил : Предлагам Влади да му се увеличи възнаграждението на 613.00 лева а Васко да мине на половинка – 4 часа за 250 лева. Знаете , специалист като Влади в горското взема повече , младо момче е .
– Антон – нека да си остане 570.00 лева а Васко да е на 250.00 лева.
– Мирослав Методиев – НЕ нека де си е 613.00 разликата е 400.00 няма да окаже голямо значение.

Решение : Влади да взема 613.00 лева , а Васко 250.00 лева на месец.
ЗА 12 ПРОТИВ 1-Антон Антов ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0
Решението се приема.

По шеста точка от дневния ред:

-Богомил – имам предложение за закупуване на офис маса , столове , климатик , освежаване , офис оборудване , метална етажерка , шкаф – библиотека . Всичко това на стойност до 3500 лева . Идеята ми е човек вато влезе в офиса да му е приятно и служителите да работят в подходящи условия.
-Мирослав Драгомански – нека вземем и щори , лятото тук става много горещо.
-Богомил – нека вземем и щори.

Решение: закупуване на офис маса , столове , климатик , освежаване , офис оборудване , метална етажерка , шкаф – библиотека , щори . На стойност до 3500 лева .
ЗА 13 ПРОТИВ 0 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0
Решението се прие единодушно

По седма точка от дневния ред:

-Богомил : Събранието на НЛРС-”СЛРБ” протече както нашите събрания прочетоха си докладите , едно от решенията които взеха бе за организиране на митинг в София.
Ние обещахме , че ще идем 14 човека . Взех разрешение от кмета на Чупрене той ни предостави микробуса . Предлагам за ръководител Влади той да организира нещата.
За тези 14 души ще пуснем по 10 лв командировъчни или общо 140 лева.

ЗА 13 ПРОТИВ 0 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0

Предложението се прие единодушно.

По осма точка от дневния ред: Разни :

1.-Богомил – нека да помислим за следващото заседание за замразяването на членство.
Нека Влади да разучи въпроса.
2.-Богомил – как стой въпроса с фазаните .
– Огнян – средата на юли трябва да ги доставят.

3.-Богомил – имам идея всяка дружинка да си направи по едно чакало , което би се използвало за доста дейности.

4.- Богомил – по повод тегленето на пари от банката същите хора ли си остават за подписи при тегленето а именно – Владимир Живков и Радко Александров .
Хората за теглене на пари си остават същите.
-Миро Драгомански – Нека да има подпис и от КС
-Асен Джунински – ние ще ви контролираме , не можем да се подписваме и на платежни документи.
5.-Богомил – От препоръките на КС – Да се заведе касова книга . Имаме вече заведена касова книга. Да закупуваме ли програмен продукт електронен вариант на касова книга на стойност 120 лева.
-Асен Джунински – КС е съгласен за електронния вариант на касова книга.
-Велислав – не е необходимо абонирането за този програмен продукт.
След разесквания се стигна до решението касовата книга да е на хартиен носител.
6.-Богомил – по повод завеждане на заповедна книга , вече има заведена заповедна книга.
7.-Богомил – Замисляме ловен събор през месец септември , ще се състой само в един ден.
8.- Богомил- Встъпителния членски внос до сега е бил 20 лв + 30 лв членски внос.
Нека Влади да разучи колко е встъпителния членски внос в другото сдружение Сокол .
9.Богомил – Имаме идея за създаване на киноложка секция към сдружението,с регистрационни карти .
Идеята се прие единодушно.
10.- Богомил – по повод побратимяването с ловното сдружение в Сърбия – Миничево.
-Огнян – трябва да ги поканим и да им връчим и ние побратимяване , както направиха и те .
Нека да бъдат поканени на ловния събор.
-Богомил – има идея за трансгранично сътрудничество – кандидатстване по европейски проект . На събора в Салаш в местността Кадъ Боаз да се договорим със сърбите за побратимяването . Нека да изберем група , която да бъде на Кадъ Боаз. Нека Влади да направи покана за сърбите.
Групата да е от 5 човека – Богомил Станков , Владимир Живков , Асен Джунински , Мирослав Методиев и Владислав Антонов. Нека да има резерва – за резерва се предложи Антон Антов.

Решение : за трансгранично сътрудничество – кандидатстване по европейски проект . На събора в Салаш в местността Кадъ Боаз да се договорим със сърбите за побратимяването . Избор на група , която да бъде на Кадъ Боаз.
Групата да е от 5 човека – Богомил Станков , Владимир Живков , Асен Джунински , Мирослав Методиев и Владислав Антонов. За резерва Антон Антов.

ЗА 13 ПРОТИВ 0 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0

Решението се прие единодушно.

11. Богомил – Нека всеки председател и ръководител на ловна група да предупреди свойте членове да заплатят членския си внос и таксата стопанисване.
12. Богомил – Важен е въпроса с мандатността на председателите по дружинки .
Важни са събранията на дружините – нека всички дружинки имат грижата да си проведат събрания.
-Владимир Живков – Ако дружинката изка да смени своя председател – нека го направи.

13.-Мирослав Драгомански – въпрос към специалиста – с дивечовата нива на Търговище как стой въпроса , да не ми я унищожат и тая година .
-Богомил – нека аз да отговоря – нивата не е твоя собственост , всеки арендатор ,имащ договор има пълното право да обработва нивите.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива

Протоколчик:                                                                                                   Председател:
/Владислав Антонов/                                                                             /Богомил Станков/