Заседание 06.08.2015

НАЦИОНАЛНО ЛОВНО-РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ          СЪЮЗ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

                      ЛОВНО-РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ ,,МИДЖУРС .ЧУПРЕНЕ    

 

                                        адрес:с.Чупрене,обл.Видин,ул.Асен Балкански N 55,e-mail: lrsmidzur73@abv.bg   офис:гр.Белоградчик Бизнесинкубатор стая N 9     GSM: 0879-330-191

                              Протокол

                                    N 2

 

   Днес 06.08.2015 год. от 18.00 часа в гр.Белоградчик в офиса на ЛРС ”Миджур” с.Чупрене се проведе заседание на Управителния съвет на ЛРС”Миджур”с.Чупрене.

В заседанието взеха участие 18 от общо 20 члена на управителния съвет.

Отсъстват Танислав Стоянов(ЛРД Воднянци) и Красимир Милошевски(ЛРД Търговище).

На заседанието присъства председателя на Контролния съвет Асен Джунински.

Заседанието беше ръководено от Богомил Данчов Станков – Председател на Управителния съвет на сдружението , който откри заседанието и предложи предварителния дневен ред ,

Не бяха направени предложения за допълнение и изменение на дневния ред.

Премина се към гласуване на дневния ред:

Гласували 18 членове:

”ЗА”   – 18 гласа

”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

”ПРОТИВ”   – 0

 

Също така Богомил Станков предложи за протоколчик на събранието Владислав Антонов.

Премина се към гласуване:

Гласували 18 членове:

”ЗА”   – 18 гласа

”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

”ПРОТИВ”   – 0

 

Заседанието протече при следния дневен ред:

  1. Ловен сезон 2015-2016 година , откриване , инструктаж за безопастност по време на лов , издаване и отчитане на разрешителни за лов.

2.Вземане на решение за побратимяване с Ловно сдружение ”Миничево” Р Сърбия.

  1. Вземане на решение за организиране на ловен събор , който да се проведе на 19 и 20 септември 2015 година.
  2. Вземане на решение за разпореждане с паричните средства , открити в касата на сдружението.
  3. Разглеждане на заявление от Ловна група с.Медовница към ловна дружина Воднянци , относно района на ловуване на групата.
  4. Разни.

 

РЕШЕНИЯ:

  Т.1 от дневния ред:Ловен сезон 2015-2016 година , откриване , инструктаж за безопастност по време на лов , издаване и отчитане на разрешителни за лов.

Богомил Станков изясни на членовете на УС датата на откриване на ловния сезон  а именно 08.08.2015 год., проведе инструктаж за безопастност по време на лов и боравене с огнестрелно оръжие.

Владислав Антонов изясни на членовете реда и начина на издаване и отчитане на разрешителните за лов и подчерта , че отчитането на разрешителните за лов в срок е изключително важно за своевременната организация на връщането им в ДГС и внасянето на финансовите средства в сметките на сдружението.

Богомил Станков подчерта важността на това всеки член на ЛРС ”Миджур” да провери валидността на разрешителното за носене на ловно оръжие.Също така предложи всеки председател на дружина или ловна група да изготви списък на членовете си с датите на валидност на разрешителните за носене на ловно оръжие.

Т.2 от дневния ред: Вземане на решение за побратимяване с Ловно сдружение ”Миничево” Р Сърбия.

Богомил Станков изясни на членовете на УС контактите , който сме създали с ЛС ”Миничево” Р Сърбия,също така и възможностите за бъдещо кандидатстване по европроекти съвместно с ЛС ”Миничево” като предложи на членовете на УС да се гласува побратимяването с ЛС ”Миничево”Р Сърбия.

Не бяха направени други предложения

Премина се към гласуване:

 

Гласували 18 членове:

”ЗА”   – 18 гласа

”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

”ПРОТИВ”   – 0

 

Т.3 от дневния ред: Вземане на решение за организиране на ловен събор , който да се проведе на 19 и 20 септември 2015 година.

Богомил Станков припомни на членовете на УС организацията по провеждането на ловния събор , който се проведе през 2013 година  и подчерта важността на провеждането на подобни мероприятия , укрепващи съюзно – организационната дейност на сдруженията в България. Има направено предложение от Красимир Крумов за организиране на ловния събор на територия извън Община Чупрене.

Предложението не се прие от членовете на УС.

Велислав Стефанов подчерта , че предварителното записване за участие в ловния събор на участниците е от голямо значение за добрата организация на събора.

Богомил Станков предложи организирането на Втори Северозападен ловен събор , който да се проведе на 19 и 20 септември 2015 год. , отпускане на 5000 лева финансови средства от сметката на сдружението за организиране на ловния събор.

Не бяха направени други предложения

Премина се към гласуване:

 

Гласували 18 членове:

”ЗА”   – 18 гласа

”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

”ПРОТИВ”   – 0

Богомил Станков предложи за отговорници по информацията и записване за участие на ловния събор Радко Александров и Васко Пенчев.

За отговорник на киноложката изложба – Асен Джунински.

За отговорници на състезанието ”Свети Хуберт” – Мирослав Драгомански и Велислав Стефанов.

Не бяха направени други предложения

Премина се към гласуване:

 

Гласували 18 членове:

”ЗА”   – 18 гласа

”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

”ПРОТИВ”   – 0

Т.4 от дневния ред:  Вземане на решение за разпореждане с паричните средства , открити в касата на сдружението.

Владислав Антонов запозна членовете на УС със  ситуацията по откриването на финансови средства в касата , от който няма следа в счетоводството на сдружението.Това са  390 лева закрепени с ластик , 80 лева с прикрепени към тях приходни ордери и 25 лв дарение за музея на НЛРС – ”СЛРБ”.

Богомил Станков предложи сумите да се внесат като дарение в една от сметките на сдружението.

Не бяха направени други предложения

Премина се към гласуване:

 

Гласували 18 членове:

”ЗА”   – 18 гласа

”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

”ПРОТИВ”   – 0

Т.5 от дневния ред: Разглеждане на заявление от Ловна група с.Медовница към ловна дружина Воднянци , относно района на ловуване на групата.

Богомил Станков запозна членовете на УС със постъпилото заявление от ловна група Медовница към ловна дружина Воднянци по повод връщане на отнетите ловни  райони на групата.

Последва дискусия , в която членове на ловна група Медовница настояха за връщане на отнетите им ловни райони ,

Поради неяснота по поставения въпрос дискусията се прекрати и се внесе предложение от Богомил Станков за провеждане на извънреден Управителен съвет на 24.09.2015 година , на който да присъстват юрист и представител на ДГС Белоградчик.

Не бяха направени други предложения

Премина се към гласуване:

Гласували 18 членове:

”ЗА”   – 18 гласа

”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

”ПРОТИВ”   – 0

Т.6 от дневния ред: Разни

Богомил Станков постави въпроса по повод полигона за обучение на кучета птичари намиращ се между село Орешец и село Върбовчец , както и за фазаните , който бяха купени за работа на полигона.

Протече дискусия , в която взе участие Красимир Крумов и изясни , че фазаните са пуснати на свобода , полигона е обособен със заповед на директора на ДГС Белоградчик и е готов за работа. Красимир Крумов подчерта , че е важно изграждането на фазанария.

Богомил Станков запозна членовете на УС с въпроса относно ловния дом в село гара Орешец. Изясни се , че сградата е в окаяно състояние и е нужен сериозен ремонт , но преди това е наложително да закупим площа , върху която се намира сградата , площа в момента е собственост на ЛРС Сокол гр. Белоградчик.

Асен Джунински – председател на Контролния съвет запозна членовете на УС с проведената проверка на касата , пътната книжка и решението от съда на ЛРС ”Миджур” с.Чупрене , като повиши вниманието на членовете върху финансовата дисциплина в сдружението.

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Протоколчик:                                                           Председател:

/Владислав Антонов/                               /Богомил Станков/