Заседание 08.02.2017

НАЦИОНАЛНО ЛОВНО-РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ          СЪЮЗ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

                       ЛОВНО-РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ ,,МИДЖУРС .ЧУПРЕНЕ     

 

                                        адрес:с.Чупрене,обл.Видин,ул.Асен Балкански N 55,e-mail: lrsmidzur73@abv.bg   офис:гр.Белоградчик Бизнесинкубатор стая N 9     GSM: 0879-330-191

                              Протокол

                                   N 9

 

 

Днес 08.02.2017 год. от 18.00 часа в гр.Белоградчик в офиса на ЛРС ”Миджур” с.Чупрене се проведе заседание на Управителния съвет на ЛРС”Миджур”с.Чупрене.

В заседанието взеха участие 14 от общо 20 члена на управителния съвет.

Отсъстват Велислав Стефанов(Чупрене) ,Яким Иличов (Репляна),Галин Георгиев(Средогрив) , Танислав Стоянов (Воднянци) , Красимир Крумов(Скомля),Васил Василев(Буковец)

На заседанието  присъства председателя на Контролния съвет Асен Джунински и директора на ДГС Белоградчик инж.Илиян Илиев

Заседанието беше ръководено от Богомил Данчов Станков – Председател на Управителния съвет на сдружението , който откри заседанието и предложи проект за  дневен ред :

 1. Вземане на решение за провеждане на общо годишно отчетно събрание на сдружението , изготвяне на проект за дневен ред на събранието , определяне на дата , място  и час на провеждането му.
 2. Вземане на решение за закупуване на държавен имот в землището на село Чупрене
 3. Вземане на решение за подхода при издаване на разрешителни за индивидуален лов на хищници и групови за разселен фазан
 4. Вземане на решение за провеждане на пролетно състезание в полигона за обучение на кучета за работа по дива свиня.
 5. Разни.

                                  

Не бяха направени предложения за допълнение и изменение на дневния ред:

 

Премина се към гласуване на  проекта за  дневен ред:

 

Гласували 14 членове:

”ЗА”   – 14 гласа

”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

”ПРОТИВ”   – 0

Също така Богомил Станков предложи за протоколчик на събранието Владислав Антонов.

Премина се към гласуване:

Гласували 14 членове:

”ЗА”   – 14 гласа

”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

”ПРОТИВ”   – 0

Заседанието протече при следния дневен ред:

1  Вземане на решение за провеждане на общо  годишно отчетно събрание на сдружението , изготвяне на проект за дневен ред на събранието , определяне на дата , място  и час на провеждането му.

2  Вземане на решение за закупуване на държавен имот в землището на село Чупрене

3  Вземане на решение за подхода при  издаване на разрешителни за индивидуален лов на хищници и групови за разселен фазан

4  Вземане на решение за провеждане на пролетно състезание в полигона за обучение на кучета за работа по дива свиня.

5  Разни.

                                                                   РЕШЕНИЯ:

 

          По т. 1 т Дневния ред : Вземане на решение за провеждане на общо  годишно отчетно събрание на сдружението , изготвяне на проект за дневен ред на събранието , определяне на дата , място  и час на провеждането му.

Председателя на събранието запозна членовете на УС с реда на провеждане на Общото събрание – то трябва да се проведе задължително преди Общото събрание на Националното Ловно-рибарско сдружение , което ще се проведе на 23 и 24 юни.

Бяха направени две предложения за датата на провеждане 22 април и 08 април

Гласува се по реда на предложенията

 • за 22 април
 • Гласували 14 членове:
 • ”ЗА”   – 2 гласа
 • ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

”ПРОТИВ”   – 12

Предложението не се приема

 • гласуване за датата 08 април
 • Гласували 14 членове:
 • ”ЗА”   – 12 гласа
 • ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
 • ”ПРОТИВ”   – 2

Предложението се приема

Обсъдиха се предложения за Проект на дневен ред на Общото събрание , след дискусия се предложи

1 1 Отчет на Председателя на Управителния съвет

 1. Отчет на Председатела на Контролния съвет
 2. Промени в Устава
 3. Избор на делегати за Общо отчетно – изборно събрание
 4. Приемане на годишен план за дейността на сдружението през 2017 год
 5. Налагане на наказания на провинили се членове
 6. Прием на нови ловни дружини

7.Разни

Предложи се също час за начало на Общото събрание – 17:00 часа

премина се към гласуване

Гласували 14 членове:

”ЗА”   – 14 гласа

”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

”ПРОТИВ”   – 0

Предложението се приема

Изясниха се мястото на провеждане на другарската вечеря а именно във ресторант Мислен камък , като се спомена евентуално поканване на колеги от побратимените сръбски ловни сдружения и собственика на българския сайт БГ лов Васил Терзииски. По традиция ще бъдат поканени директорите на прилежащите горски стопанства и полиция.

Изказаха се предложения за водещ на събранието като се изтъкна предложението тово да е Огнян Гаврилов , за протоколчик – Радко Александров , за председател на мандатна комисия – Мирослав Драгомански с членове Цветан Антов и Ангел Илиев.

По т. 2 от Дневния ред : Вземане на решение за закупуване на държавен имот в землището на село Чупрене

Председателя на събранието изясни нуждата от закупувяне на имот за построяване на стрелкови комплекс , което ще доведе до висок интерес от другите сдружения и нуждаещите се институции , ще намали разходите за провеждане на курсове и ще улесни всички , желаещи да потренират стрелба.

След протекла дискусия се излезе с предложение за отпочване на процедура за придобиване на част от държавен имот в землището на село Чупрене

Премина се към гласуване

Гласували 14 членове:

 • ”ЗА”   – 14 гласа

”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

”ПРОТИВ”   – 0

Предложението се приема

По т. 3 от Дневния ред :  Вземане на решение за подхода при  издаване на разрешителни за индивидуален лов на хищници и групови за разселен фазан

По тази точка не се взе решение , но се стигна до принципно съгласие , че индивидуалните разрешителни за лов на хищник в 90 %  от случайте се използват за злоупотреби. Всички се съгласиха тази практика да се ограничи и да се издават разрешителни само на ловци спазили всичките изисквания за издаване на разрешително – а именно изграждане на стървилище , регистрирането му в горското стопанство , преди всики излет да се уведомяват горски служител и сдружението .

По т. 4 от Дневния ред : Вземане на решение за провеждане на пролетно състезание в полигона за обучение на кучета за работа по дива свиня.

Подчерта се важността на популяризирането на ловното ни сдружение , чрез подобни мероприятия , направено бе предложение да се организира състезание на датата на провеждане на общото събрание 08 април от 8:00 часа

 • ”ЗА”   – 14 гласа

”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

”ПРОТИВ”   – 0

По т. 5 от Дневния ред : Разни

Думата взе специалиста по лова на сдружението , като направи предложение за централизирано закупуване на овес и каменна сол , както се направи миналата година. Стигна се до съгласието всеки да помисли и да съобщи на специалиста за нужното му количество срока е до края на месец февруари .

Протече дискусия по повод провеждане на пролетна таксация до края на месец март , определи се като най – подходяща дата 18 март /събота/ , специалиста се ангажира с изготвяне на писмото-предложение към горските стопанства.

Направи се предложение за посещение на побратименото сръбско ловно сдружение Сврлиг за хайка на вълци на датите 25 и 26 февруари , като се излъчиха трима от УС за посещението – Галин Георгиев , Цветан Антов , Владислав Антонов.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито

 

Председател:                                                  Протоколчик:

/Богомил Станков/                                          /Владислав Антонов/