Заседание 09.12.2015

НАЦИОНАЛНО ЛОВНО-РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ          СЪЮЗ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

                           ЛОВНО-РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ ,,МИДЖУРС .ЧУПРЕНЕ    

 

                                        адрес:с.Чупрене,обл.Видин,ул.Асен Балкански N 55,e-mail: lrsmidzur73@abv.bg   офис:гр.Белоградчик Бизнесинкубатор стая N 9     GSM: 0879-330-191

                                                                                                                                                                                                                                                              Протокол

      N 4

 

 

Днес 09.12.015 год. от 18.00 часа в гр.Белоградчик в офиса на ЛРС ”Миджур” с.Чупрене се проведе заседание на Управителния съвет на ЛРС”Миджур”с.Чупрене.

В заседанието взеха участие 13 от общо 20 члена на управителния съвет.

Отсъстват Танислав Стоянов(ЛРД Воднянци),Петър Николов(Карбинци),Антон Антов(Горни лом),Яким Иличов(Репляна),Красимир Крумов(Скомля),Велко Велков(Пролазница),Мирослав Методиев(Чифлици).

На заседанието не присъства председателя на Контролния съвет Асен Джунински.

Заседанието беше ръководено от Богомил Данчов Станков – Председател на Управителния съвет на сдружението , който откри заседанието и предложи проект за  дневен ред :

 1.   Вземане на решение за побратимяване с Ловно сдружение Больевац Р Сърбия
 2. Вземане на решение за участие в организиран групов лов на дива свиня с побратимените сдружения.На датите 12.2015,13.12.2015 – с Миничево и на 19.12.2015,20.12.2015 със Больевац.
 3. Вземане на решение за организиране на групов лов с побратимените сдружения на територията на ЛРС Миджур с.Чупрене
 4. Вземане на решение за организиране на коледна вечеря на членовете на УС Дата място на провеждане
 5. Вземане на решение за организиране на курсове за придобиване право на лов през 2016 година.Определяне размера на таксата за изпита.
 6. Вземане на решение относно ползването на издадените разрешителни- коректност,спазване на ловностопанки райони.
 7. Вземане на решение по заявление от ЛРД Орешец относно промяна на ловностопански район.
 8. Вземане на решение относно обстоятелствата свързани с полигона за обучение на кучета работещи със стойка в землището на с Орешец.
 9. -Вземане на решение относно разпределение на средствата за закупуване на фазани.
 10. Вземане на решение за изготвяне на графици за провеждане на събрания по дружини
 11. ЛРС ”Миджур” да кандидатства като водещ партньор в проектно предложение по програта за трансгранично сътрудничество България – Сърбия – Interreg-IPA CBC Bulgaria – Serbia Приоритетна ос 1 ”Устойчив туризъм Ловно-рибарско Сдружение „Миджур” декларира, че придобитите по проекта активи ще продължат да се ползват за целите на проекта за срок не по-малък от 5 г. след приключване на проектните дейности.

Ловно-рибарско Сдружение „Миджур” ще осигури необходимото временно финансиране на проектните дейности за успешното им изпълнение. След отчитане на направените разходи и одобряването им, те се възстановяват от Програмата, съгласно сроковете на сключения договор.

Възлага изпълнението на горните решения на Председателя на Сдружението.

12.Разни.

Не бяха направени предложения за допълнение и изменение на дневния ред.

Премина се към гласуване на дневния ред:

Гласували 13 членове:

”ЗА”   – 13 гласа

”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

”ПРОТИВ”   – 0

Също така Богомил Станков предложи за протоколчик на събранието Владислав Антонов.

Премина се към гласуване:

Гласували 13 членове:

”ЗА”   – 13 гласа

”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

”ПРОТИВ”   – 0

Заседанието протече при следния дневен ред:

 

 1.   Вземане на решение за побратимяване с Ловно сдружение Больевац Р Сърбия
 2. Вземане на решение за участие в организиран групов лов на дива свиня с побратимените сдружения.На датите 12.2015,13.12.2015 – с Миничево и на 19.12.2015,20.12.2015 със Больевац.
 3. Вземане на решение за организиране на групов лов с побратимените сдружения на територията на ЛРС Миджур с.Чупрене
 4. Вземане на решение за организиране на коледна вечеря на членовете на УС Дата място на провеждане
 5. Вземане на решение за организиране на курсове за придобиване право на лов през 2016 година.Определяне размера на таксата за изпита.
 6. Вземане на решение относно ползването на издадените разрешителни- коректност,спазване на ловностопанки райони.
 7. Вземане на решение по заявление от ЛРД Орешец относно промяна на ловностопански район.
 8. Вземане на решение относно обстоятелствата свързани с полигона за обучение на кучета работещи със стойка в землището на с Орешец.
 9. -Вземане на решение относно разпределение на средствата за закупуване на фазани.
 10. Вземане на решение за изготвяне на графици за провеждане на събрания по дружини
 11. ЛРС ”Миджур” да кандидатства като водещ партньор в проектно предложение по програта за трансгранично сътрудничество България – Сърбия – Interreg-IPA CBC Bulgaria – Serbia Приоритетна ос 1 ”Устойчив туризъм Ловно-рибарско Сдружение „Миджур” декларира, че придобитите по проекта активи ще продължат да се ползват за целите на проекта за срок не по-малък от 5 г. след приключване на проектните дейности.

Ловно-рибарско Сдружение „Миджур” ще осигури необходимото временно финансиране на проектните дейности за успешното им изпълнение. След отчитане на направените разходи и одобряването им, те се възстановяват от Програмата, съгласно сроковете на сключения договор.

Възлага изпълнението на горните решения на Председателя на Сдружението.

12.Разни

                                                                   РЕШЕНИЯ:

          По т. 1 от Дневния ред :  Вземане на решение за побратимяване с Ловно сдружение Больевац Р Сърбия.

Протече дискусия при която се обсъдиха добрите взаимоотношения между двете ловни сдружения и възможността за бъдещи съвместни действия.

Предложи се вземане на решение за побратимяване с Ловно сдружение Больевац Р Сърбия.

Премина се към гласуване:

 

Гласували 13 членове:

”ЗА”   – 13 гласа

”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

”ПРОТИВ”   – 0

 По т. 2 от Дневния ред : Вземане на решение за участие в организиран групов лов на дива свиня с побратимените сдружения.На датите 12.12.2015,13.12.2015 – с Миничево и на 19.12.2015,20.12.2015 със Больевац.

Председателя на събранието запозна членовете на УС с връчената покана от сръбските ловни сдружения за участие в групов лов на дива свиня.Нужно бе да се излъчат трима членове от УС плюс специалиста по лова.

Предложено бе  Вземане на решение за участие в организиран групов лов на дива свиня с побратимените сдружения.На датите 12.12.2015,13.12.2015 – с Миничево и на 19.12.2015,20.12.2015 със Больевац Група от 4 човека – Богомил Станков , Владислав Антонов , Велислав Стефанов , Сашко Ицин  за Миничево.

Групата от 4 човека за Больевац – Богомил Станков, Владислав Антонов,Антон Антов.Четвъртия ще се реши след консултация с останалите членове на УС.

Премина се към гласуване:

Гласували 13 членове:

”ЗА”   – 13 гласа

”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

”ПРОТИВ”   – 0

          По т. 3 от Дневния ред : Вземане на решение за организиране на групов лов с побратимените сдружения на територията на ЛРС Миджур с.Чупрене.

След провела се дискусия между членовете на УС се уточниха начините и метода за провеждане на групов лов с участието на чужденци на територията на ЛРС”Миджур” и се предложи за решение  организиране на групов лов с побратимените сдружения на територията на ЛРС Миджур с.Чупрене на датите 23 , 24.01.2015год. За провеждането на мероприятията са нужни 1500,00лева

Премина се към гласуване:

Гласували 13 членове:

”ЗА”   – 13 гласа

”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

”ПРОТИВ”   – 0

         По т. 4 от Дневния ред Вземане на решение за организиране на коледна вечеря на  членовете на УС Дата място на провеждане.

Имаше различни предложения за мястото на провеждане и всички единодушно приеха това да е ресторант ”Мислен камък” в гр.Белоградчик.

Предложено бе организиране на коледна вечеря на  членовете на УС

КС и Счетоводство.

На дата 21.12.2015год от 19:00 часа в ресторант Мислен камък и за целта се отпускат 500.00лв.

Премина се към гласуване:

Гласували 13 членове:

”ЗА”   – 13 гласа

”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

”ПРОТИВ”   – 0

 По т. 5 от Дневния ред-Вземане на решение за организиране на курсове за придобиване право на лов през 2016 година.Определяне размера на таксата за изпита.

Всички членове на УС единодушно споделиха мнението , че провеждането на курсове за придобиване право на лов е един от начините за подобряване финансовото състояние на сдружението.Предложено бе организиране на курсове за придобиване право на лов през 2016 година.Определяне размера на таксата за изпита.

Таксата за изпита да е в размер на 550.00лв.Като в тази сума влизат всички такси.В момента на записването се внасят 50% от стойността останалото до започване на курса.

Премина се към гласуване:

Гласували 13 членове:

”ЗА”   – 13 гласа

”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

”ПРОТИВ”   – 0

По т. 6 от Дневния ред Вземане на решение относно ползването на издадените разрешителни- коректност,спазване на ловностопанки райони.

По тази точка не се взе решение , а само се напомни по строго за спазване на ловностопанските райони на дружините , за ползване на разрешителните , за спазване на графиците , за коректното попълване на разрешителните за лов.

По т. 7 от Дневния ред Вземане на решение по заявление от ЛРД Орешец относно промяна на ловностопански район.

Специалиста по лова запозна членовете на УС с искането на ЛРД Орешец за промяна на ловностопански район.И подчерта трудността по предвижването на документите и изобщо трудността по изготвянето на промяната.

След провела се дискусия се предложи   Заявлението да бъде задвижено до ДГС Белоградчик.

Премина се към гласуване:

Гласували 13 членове:

”ЗА”   – 8 гласа

”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4

”ПРОТИВ”   – 1

По т. 8 от Дневния ред Вземане на решение относно обстоятелствата свързани с полигона за обучение на кучета работещи със стойка в землището на с Орешец.

Изясни се , че полигона е с недостатъчна площ посочена в ППЗЛОД – 120ха служебните бележки предоставени от арендатора не съответстват с имотите върху който е регистриран полигона.Специалиста по лова сподели дискусията протекла по време на ловния съвет и мнението за отмяната на заповедта с която е обособен полигона.

По т. 9 от Дневния ред -Вземане на решение относно разпределение на средствата за закупуване на фазани.

По тази точка не се взе решение , поради ранното и включване в дневния ред , също така дружините не знаят все още с колко точно финансови средства разполагат.

По т. 10 от Дневния ред Вземане на решение за изготвяне на графици за провеждане на събрания по дружини.

Председателя на събранието подчерта нуждата от провеждане на събрания по дружини и изготвяне на графици за това . Предложи се да се изготвят графици и да се представят в сдружението до 15.01.2015год.Да се изясни дали събранието е отчетно-изборно или отчетно.Събранията да се проведат до края на месец март.

 

      Премина се към гласуване:

Гласували 13 членове:

”ЗА”   – 13 гласа

”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

”ПРОТИВ”   – 0

По т. 11 от Дневния ред ЛРС ”Миджур” да кандидатства като водещ партньор в проектно предложение по програта за трансгранично сътрудничество  България – Сърбия – Interreg-IPA CBC Bulgaria – Serbia Приоритетна ос 1 ”Устойчив туризъм Ловно-рибарско Сдружение „Миджур” декларира, че придобитите по проекта активи ще продължат да се ползват за целите на проекта за срок не по-малък от 5 г. след приключване на проектните дейности.Ловно-рибарско Сдружение „Миджур” ще осигури необходимото временно финансиране на проектните дейности за успешното им изпълнение. След отчитане на направените разходи и одобряването им, те се възстановяват от Програмата, съгласно сроковете на сключения договор.Възлага изпълнението на горните решения на Председателя на Сдружението.

Председателя на събранието изясни , че участието не в такъв проект би допринесло за историята на сдружението , като по този начин ще натрупаме положителен рейтинг в изготвянето на европейски проекти.

Премина се към гласуване:

Гласували 13 членове:

”ЗА”   – 13 гласа

”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

”ПРОТИВ”   – 0

По т. 12 от Дневния ред – Разни не бяха направени изказвания

Поради изчерпване на Дневния ред заседанието бе закрито.

 

Председател:                                                  Протоколчик:

/Богомил Станков/                                          /Владислав Антонов/