Заседание 16.11.2016

НАЦИОНАЛНО ЛОВНО-РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ          СЪЮЗ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

                     ЛОВНО-РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ ,,МИДЖУРС .ЧУПРЕНЕ    

 

                                        адрес:с.Чупрене,обл.Видин,ул.Асен Балкански N 55,e-mail: lrsmidzur73@abv.bg   офис:гр.Белоградчик Бизнесинкубатор стая N 9     GSM: 0879-330-191

                                                                                                                                                                                                                        ПРОТОКОЛ

                                      N8

 

Днес 16.11.2016 год. от 18.00 чапса в гр.Белоградчик в офиса на ЛРС ”Миджур” с.Чупрене се проведе заседание на Управителния съвет на ЛРС”Миджур”с.Чупрене.

В заседанието взеха участие 15 от общо 20 члена на управителния съвет.

Отсъстват Цветан Антов(Горни лом),Яким Иличов (Репляна),Радко Александров (Яньовец) , Танислав Стоянов (Воднянци) , Велко Велков(Пролазница)

На заседанието  присъства председателя на Контролния съвет Асен Джунински.

Заседанието беше ръководено от Богомил Данчов Станков – Председател на Управителния съвет на сдружението , който откри заседанието и предложи проект за  дневен ред :

  1. Запознаване на членовете на УС с писмо на МЗХ по повод заплахата от Африканска чума по дивите прасета.
  2. Приемане на график за провеждане на събрания по дружини.
  3. Запознаване членовете на УС с промяната на ловностопанската граница между ЛРД Орешец и Плешивец
  4. Спазване на ловностопански граници по време на лов – оплаквания и сигнали.
  5. Мерки за борба с рязко увеличената популация на вълци
  6. Разни                                         

Бяха направени предложения за допълнение и изменение на дневния ред:

В точка 5 да се допълни като се упомене : Внасяне на Декларация от името на УС по повад на случая , която да е адресирана до ИАГ , Агенция по безопастност на храните , и НЛРС-”СЛРБ”.

Точка 6 – Разни да бъде променена като на неино място се внесе : Организиране на курс за придобиване право на лов.Определяне на такса за курса .

Създаване на на нова точка 7 – Разни

Премина се към гласуване на Промените в проекта за  дневен ред:

Гласували 15 членове:

”ЗА”   – 15 гласа

”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

”ПРОТИВ”   – 0

Също така Богомил Станков предложи за протоколчик на събранието Владислав Антонов.

Премина се към гласуване:

Гласували 15 членове:

”ЗА”   – 15 гласа

”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

”ПРОТИВ”   – 0

 

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.Запознаване на членовете на УС с писмо на МЗХ по повод заплахата от Африканска чума по дивите прасета.

  1. Приемане на график за провеждане на събрания по дружини.

3.Запознаване членовете на УС с промяната на ловностопанската граница между ЛРД Орешец и Плешивец

4.Спазване на ловностопански граници по време на лов – оплаквания и сигнали.

5.Мерки за борба с рязко увеличената популация на вълци.Внасяне на Декларация от името на УС по повад на случая , която да е адресирана до ИАГ , Агенция по безопастност на храните , и НЛРС-”СЛРБ”.

6.Организиране на курс за придобиване право на лов.Определяне на такса за курса

7.Разни.

                                                                   РЕШЕНИЯ:

          По т. 1 от Дневния ред : Запознаване на членовете на УС с писмо на МЗХ по повод заплахата от Африканска чума по дивите прасета.

Специалиста по лова разясни ситуцията около възникването на болестта и нейното разпространение , което вече засташително наближава границите на България. Болестта е вече разпространена в Русия , Беларус , прибалтииските държави  и Молдова , очаква се да доближи още повече нашите ловни полета.

Опастността е сериозна , поради което се налагат мерки – засилен отстрел на диви прасета , както и задължителното вземане на проби – кръв , далак и бъбрек за изследване на болестта. Срещите , проведени в Монтана и Видин показват сериозността на проблема и не бива той да бъде подценяван. Бяха раздадени малки шишенца за кръвна проба осигурени от ветеринарната служба .

 По т. 2 от Дневния ред :Приемане на график за провеждане на събрания по дружини.

    Председателя на УС подчерта важността от провеждане на събрания по дружини.Предложи се и се взе решение всеки да определи дата за провеждане на събрания по дружини и да уведоми Ловното сдружение , като на всяко събрание да присъства член на УС и специалиста по лова , като крайна дата на провеждане на събрания да бъде 31.03.2017.

Премина се към гласуване:

 

Гласуваха 15 членове:

”ЗА”   – 15 гласа

”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

”ПРОТИВ”   – 0

 

          По т. 3 от Дневния ред : Запознаване членовете на УС с промяната на ловностопанската граница между ЛРД Орешец и Плешивец

Специалиста по лова запозна членовете на УС с корекцията на границата между ЛРД Орешец и ЛРД Плешивец , като подчерта въпроса за сгрешената отдавна заповед на министъра за направените промени

По т. 4 от Дневния ред- Спазване на ловностопански граници по време на лов – оплаквания и сигнали.

Специалиста по лова изтъкна този така актуален проблем на територията на сдружението. Дружините масово не спазват указания в графика и разрешителното район на ловуване , ловище и местност. Лошо впечатление изгражда ловна група Медовница към ЛРД Воднянци , която често си позволява да напуска собствения си ловностопански район. Има подадени два сигнала на  телефон 112 от съседни дружини  по повод проблема. Красимир Крумов – ръководител на група Скомля , съседна на тази на Медовница взе думата и изказа притеснение по проблема. Основния проблем е подценяване на безопастността по време на лов и  неразбирателството между съседните на Медовница дружини.

Излезе се с решение Да се направи контакт с ДГС Белоградчик , да се изготви предупредително писмо до ръководителя на група Медовница ,че при повтаряне на нарушение ще бъде преустановено даването на разрешителни  . Да се направи график за проверки по място.

Премина се към гласуване:

Гласували 15 членове:

”ЗА”   – 15 гласа

”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

”ПРОТИВ”   – 0

По т. 5 от Дневния ред – Мерки за борба с рязко увеличената популация на вълци.Внасяне на Декларация от името на УС по повад на случая , която да е адресирана до ИАГ , Агенция по безопастност на храните , и НЛРС-”СЛРБ”.

Председателя на УС изказа притеснителни данни относно рязко увеличената популация на вълци в районите на ЛРД Репляна и ЛРД Чупрене и общо взето в горните части на сдружението. От началото на сезона са ползвани четири вълка в ЛРД Чупрене и два в ЛРД Репляна , бройката е внушителна и заслужава да бъде обърнато внимание по проблема.

В близост до района на дейност на ЛРД Чупрене има изградени стървилища , където се изхвърлят умрели животни , с предполагаема цел настървяването на хищници . По повод на това и увеличената популация на хищници УС излиза с декларация до ИАГ , Агенцията по безопастност на храните и НЛРС – СЛРБ . Ус Излиза с Решение :

Да се изготви декларация от името на УС  по повод увеличената популация на вълци наблюдавана през последния сезон   , както и  направа на стървилища от изхвърлени умрели животни. Декларацията да е изпратена до ИАГ , Агенция по безопастност на храните , и НЛРС.

По т. 6 от Дневния ред –  Организиране на курс за придобиване право на лов.Определяне на такса за курса.

Членовете на УС бяха единодушни в това , че провеждането на курсове е в плюс на сдружението и взеха единодушнд решение : Организиране на курс за придобиване право на лов . Таксата за курса да е 550,00 лева

Премина се към гласуване:

Гласували 15 членове:

”ЗА”   – 15 гласа

”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

”ПРОТИВ”   – 0

По т. 7 от Дневния ред – Разни.

Председателя на УС Богомил Станков запозна членовете с възможността за екскурзия до Световното ловно сдружение в Залзбург Австрия което ще си проведе от 15.02.2017 год до 19.02.2017 година.

Изказа се добро впечатление за вземане на участие и излъчване на двама от УС който да го посетят.  Бяха избрани Владислав Антонов като ръководител на сдружението и Владимир Живков като член на УС .

Постави се на въпрос за фазата до която е стигнало следствието по повод миналите проблеми на сдружението . Думата взе Богомил Станков като каза , че има уверението от следствена служба , че по въпроса се работи.

Богомил Станков запозна членовете на УС с отправената към него и Велислав Стефанов покана от страна на Ловно сдружение в Сърбобран Р Сърбия за лов на дребен дивеч на 19.11.2016 и 20.11.2016 година  , както и с бъдещото посещение на четирима членове от УС в побратименото Ловно сдружение Миничево Р Сърбия. Четиримата се излъчиха да са : Красимир Крумов , Венцислав Велидонков , Петър Борисов и Председателя на КС Асен Джунински.

Както всяка година по традиция и тази ще се организира коледна и новогодишна вечеря на членовете на УС и КС , като тази година се отправят и покани към счетоводството и наскоро съкратения ловен надзирател Васко Пенчев .  Датата на събитието е 27.12.2016  г в Ресторант При Иван .

Ръководителя на Ловна група Чифлик към ЛРД Чифлици-Пролазница Мирослав Методиев изказа положително мнение за работата на специалиста по лова – Владислав Антонов , като предложи увеличение на месечното възнаграждение с 50 лева считано от 01.12.2016 год

Предложението не срещна съпротива и всички единодушно приеха така предложеното увеличение .

Поради изчерпване на Дневния ред заседанието бе закрито.

 

Председател:                                                  Протоколчик:

/Богомил Станков/                                          /Владислав Антонов/