Заседание 17.02.2016

НАЦИОНАЛНО ЛОВНО-РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ          СЪЮЗ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

                         ЛОВНО-РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ ,,МИДЖУРС .ЧУПРЕНЕ    

 

                                        адрес:с.Чупрене,обл.Видин,ул.Асен Балкански N 55,e-mail: lrsmidzur73@abv.bg   офис:гр.Белоградчик Бизнесинкубатор стая N 9     GSM: 0879-330-191

            Протокол

               N 5

 

 

Днес 17.02.2016 год. от 18.00 часа в гр.Белоградчик в офиса на ЛРС ”Миджур” с.Чупрене се проведе заседание на Управителния съвет на ЛРС”Миджур”с.Чупрене.

В заседанието взеха участие 17 от общо 20 члена на управителния съвет.

Отсъстват Велислав Стефанов (Чупрене),Иван Каймакански(Средогрив),Борис Георгиев(Праужда)

На заседанието  присъства председателя на Контролния съвет Асен Джунински.

Заседанието беше ръководено от Богомил Данчов Станков – Председател на Управителния съвет на сдружението , който откри заседанието и предложи проект за  дневен ред :

 1. Насрочване на дата за Общо отчетно събрание на Сдружението.Приемане на дневен ред , определяне броя на делегатите.
 2. Вземане на решение за посещение на Ловно изложение в Залзбург.Отпускане на средства за посещението.
 3. Вземане на решение за смяна на обслужващата сдружението банка.
 4. Ловно-стопански мероприятия през 2016 год.
 5. Вземане на решение за посещение на Ловно сдружение Сврлиг Р Сърбия

на  27 , 28 февруари 2016 год.

 1. Вземане на решение за изключване на ловци санкционирани за нарушения в лова и риболова
 2. Разни.
 3.  Не бяха направени предложения за допълнение и изменение на дневния ред.

Премина се към гласуване на дневния ред:

Гласували 17 членове:

”ЗА”   – 17 гласа

”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

”ПРОТИВ”   – 0

Също така Богомил Станков предложи за протоколчик на събранието Владислав Антонов.

Премина се към гласуване:

Гласували 17 членове:

”ЗА”   – 17 гласа

”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

”ПРОТИВ”   – 0

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.Насрочване на дата за Общо отчетно събрание на Сдружението.Приемане на дневен ред , определяне броя на делегатите.

2.Вземане на решение за посещение на Ловно изложение в Залзбург.Отпускане на средства за посещението.

 1. Вземане на решение за смяна на обслужващата сдружението банка.
 2. Ловно-стопански мероприятия през 2016 год.
 3. Вземане на решение за посещение на Ловно сдружение Сврлиг Р Сърбия

на  27 , 28 февруари 2016 год.

 1. Вземане на решение за изключване на ловци санкционирани за нарушения в лова и риболова
 2. Разни.

                                                                   РЕШЕНИЯ:

          По т. 1 от Дневния ред : Насрочване на дата за Общо отчетно събрание на Сдружението.Приемане на дневен ред , определяне броя на делегатите.

Богомил Станков предложи на Управителния съвет дата и място за провеждане на общото събрание а именно дата 16 април 2016 година и място както е по Устав – седалището на сдружението – гр.Белоградчик – Младежки дом.

Проект за дневен ред на събранието бе предложено следното:

1.Отчет на Председателя на ЛРС”Миджур”с.Чупрене.

2.Отчет на Председателя на контролния съвет.

3.Освобождаване от отговорност на членове на УС за отчетния период 2015год

4.Налагане на наказание на провинили се в лова членове на сдружението.

5.Избор на делегат за Общото събрание на НЛРС-СЛРБ

6.Промяна в членове на УС

7.Разни.

Бе изяснена процедурата по избиране на делегати а именно на квотен принцип – на 10 ловци 1 делегат.

Премина се към гласуване:

Гласували 17 членове:

”ЗА”   – 17 гласа

”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

”ПРОТИВ”   – 0

 По т. 2 от Дневния ред : Вземане на решение за посещение на Ловно изложение в Залзбург.Отпускане на средства за посещението.

Богомил Станков запозна членовете на УС с постъпила покана за вземане на участие в ловно изложение във Залзбург Австрия на 27 и 28 февруари.

Изясни се процедурата по записване , пътуване , нощувки и отпускане на средства.

Нужни са 290.00 лева като с тях се покриват пътя , нощувките и др

Премина се към гласуване:

Гласували 17 членове:

”ЗА”   – 17 гласа

”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

”ПРОТИВ”   – 0

          По т. 3 от Дневния ред : Вземане на решение за смяна на обслужващата сдружението банка.

Богомил Станков посочи причините и съображенията относно смяна на обслужващата сдружението банка на първо място се посочи повишената такса за превод във сметките на сдружението. Идеята се прие , но решението се отложи за дойзясняване на въпроса.

Премина се към гласуване:

Гласували 17 членове:

”ЗА”   – 17 гласа

”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

”ПРОТИВ”   – 0

 По т. 4 от Дневния ред– Ловно-стопански мероприятия през 2016 год.

Предложи се таксацията да е на 19.03.2016год.

Подчерта се важността за подхранването на дивеча и се предложи да се закупи общо за всички дружини овес и сол и да се транспортира до дружинките по места

Премина се към гласуване:

Гласували 17 членове:

”ЗА”   – 17 гласа

”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

”ПРОТИВ”   – 0

По т. 5 от Дневния ред Вземане на решение за посещение на Ловно сдружение Сврлиг Р Сърбия  на  27 , 28 февруари 2016 год.

Председателя на събранието запозна членовете на УС със постъпилата покана за участие в групов лов – хайка за вълци в Сврлиг Р Сърбия на 27 и 28 февруари.Избраха се четирима делегати от УС + специалиста по лова – Владислав Антонов , Красимир Крумов , Владимир Живков , Антон Антов , Васил Василев.

Премина се към гласуване:

Гласували 17 членове:

”ЗА”   – 17 гласа

”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

”ПРОТИВ”   – 0

По т. 6 от Дневния ред Вземане на решение за изключване на ловци санкционирани за  нарушения в лова и риболова

Владислав Антонов изясни ситуацията с постъпилото по пощата на сдружението наказателно постановление за лишаване от право на лов трима членове на сдружението – Милен Милков , Румен Цанков , Красимир Спасов всичките членове на ЛРД Чифлици-Пролазница . Според чл 12 ал.2 не могът да са членове на сдружението санкционирани за нарушения в лова и риболова.

Според чл.16 ал.4 и ал.5  провинилите се бяха изключени от сдружението.

Премина се към гласуване: тайно.

Гласували  17 членове:

”ЗА”   – 14 гласа

”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

”ПРОТИВ”   – 3

По т. 7 от Дневния ред Разни.

Дискутираха се проблеми с връщането на неизползвани разрешителни и проблеми със състоянието на служебния автомобил.

Също така се изясни положението със втората вноска по курса да бъде внасяна като дарение.

Поради изчерпване на Дневния ред заседанието бе закрито.

Председател:                                                  Протоколчик:

/Богомил Станков/                                          /Владислав Антонов/