Заседание 21.06.2017

НАЦИОНАЛНО ЛОВНО-РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ          СЪЮЗ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

                 ЛОВНО-РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ ,,МИДЖУРС .ЧУПРЕНЕ    

 

                                        адрес:с.Чупрене,обл.Видин,ул.Асен Балкански N 55,e-mail: lrsmidzur73@abv.bg   офис:гр.Белоградчик Бизнесинкубатор стая N 9     GSM: 0879-330-191

 

                               Протокол

                                     N 10

 

Днес 21.06.2017 год. от 18.00 часа в гр.Белоградчик в офиса на ЛРС ”Миджур” с.Чупрене се проведе заседание на Управителния съвет на ЛРС”Миджур”с.Чупрене.

В заседанието взеха участие 14 от общо 20 члена на управителния съвет.

Отсъстват  ,Яким Иличов (Репляна), , Танислав Стоянов (Воднянци) , Красимир Крумов(Скомля),Живко Живков(Долни лом), Красимир Милошевски (Протопопинци), Радко Александров(Яньовец )

На заседанието не присъства председателя на Контролния съвет Асен Джунински.

Заседанието беше ръководено от Богомил Данчов Станков – Председател на Управителния съвет на сдружението , който откри заседанието и предложи проект за  дневен ред :

 

  1. Обсъждане на въпроси , свързани с организационния живот на дружинките , ловностопонски мероприятия.
  2. Вземане на решение за разпореждане със срочния депозит в банката
  3. Вземане на решение за направа и подръжка на интернет сайт на сдружението
  4. Разни

                            

Не бяха направени предложения за допълнение и изменение на дневния ред:

 

Премина се към гласуване на  проекта за  дневен ред:

 

Гласували 14 членове:

”ЗА”   – 14 гласа

”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

”ПРОТИВ”   – 0

Също така Богомил Станков предложи за протоколчик на събранието Владислав Антонов.

Премина се към гласуване:

Гласували 14 членове:

”ЗА”   – 14 гласа

”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

”ПРОТИВ”   – 0

Заседанието протече при следния дневен ред:

1   Обсъждане на въпроси , свързани с организационния живот на дружинките , ловностопонски мероприятия.

2   Вземане на решение за разпореждане със срочния депозит в банката

3   Вземане на решение за направа и подръжка на интернет сайт на сдружението

4   Разни

 

                                                                  РЕШЕНИЯ:

          По т. 1 от Дневния ред : Обсъждане на въпроси , свързани с организационния живот на дружинките , ловностопонски мероприятия.

  • Специалиста по лова взе думата и изказа задоволство от извършените ловно-стопански мероприятия през сезона – строят се хранилки , закупуват се електронни хранилки , строят се чакала и т.н.

взеха се отношения по проблеми свързани с опазване на реколтата от дивечовите ниви от домашни животни и коне , който се използват за дърводобив. В района на село Пролазниза съществува такъв проблем , който е редно да бъде решен.

В Търговище има проблем със собствеността на дивечовите ниви , стана ясно , че дивечовите ниви трябва да бъдат заявени в поземлената комисия , за да няма проблеми.

Богомил Станков изказа мнение за състоянието на организационния жевот в село Репляна , има съмнения за провеждане на нелегитимни събрания , за дописване на хора в разрешителните за лов , без те да присъстват на лова .

Имаше запитвания за незаверили членове на някой дружини и се взе решение да бъдат предупредени съответните личности за това .

 

По т. 2 от Дневния ред :Вземане на решение за разпореждане със срочния депозит в банката

Богомил Станков взе думата и изказа мнение за най-рационално разпореждане със депозита в банката , а именно да бъде използван за направа на стрелбище , което ще може да се използва от всички .

Венцислав Александров от Върбово изказа мнението на дружината , за връщането на парите от депозита по ловни дружини .

Мирослав Милков от Чифлик изясни юридическите изисквания за връщането и разпределянето на средствата по дружини , а именно надлежно оформени документи , доказващи коя от дружините какъв дял има в депозита.

Излезе се с предложение за отлагане на въпроса до следващия УС , като през това време дружините , заинтерасовани от парите в депозита да депозират валидни документи , удостоверяващи , че съответната сума принадлежи на тях

Премина се към гласуване

Гласували 14 членове:

  • ”ЗА”   – 14 гласа

”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

”ПРОТИВ”   – 0

Предложението се приема

По т. 3 от Дневния ред : Вземане на решение за направа и подръжка на интернет сайт на сдружението

  Специалиста по лова изясни нуждата от направа на интернет сайт с цел реклама и популяризирането на нашето сдружение

Предложението бе единодушно прието

  • ”ЗА”   – 14 гласа

”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

”ПРОТИВ”   – 0

По т. 4 от Дневния ред : Разни

На заседанието бяха поканени председателя на риболовната дружина в село Горни лом Иван Иванов , който взе думата и изясни на УС за преминалото зарибяване на реките в Горни лом с американска пъстърва , както и изказа желание за бъдеща по – задълбочена работа с ловното сдружение , в което членува риболовната дружина Горни лом .

Догодина да се поръчват комбинирани стикери лов и риболов

Имаше дебати относно предстоящия международен събор на Кадъ Боаз /Салаш/ края на месец юли да се направи трофейна изложба съвместно с побратимите от Миничево и Сврлиг , и да се състой другарски обяд , за целта бяха излъчени от УС – Васил Василев , Галин Георгиев , Венцислав Александров , Цветомир Цветанов , заедно с тях ще присъстват Богомил Станков и Владислав Антонов.

На 08.07.2017  г в Миничево  ще се проведе състезание по приготвяне на гулаж , и ловна стрелба – дисциплина трап . От наша страна за стрелци бяха излъчени Георги Вергилов Живков и Владислав Антонов , а за приготвянето на гулаж ще се погрижи Богомил Станков.

Направи се отчет по финансовата част  , свързана с провеждането на курсовете за нови ловци – от Владислав Антонов – очакват се около 15 хиляди лева печалба

Единодушно се взе решение за провеждане на ловен събор на 09.09.2017 година , който да се проведе в два дни  , със състезание – Свети Хуберт , гатер , киноложка изложба и множество атракции

Велислав Стефанов изказа притеснение относно състоянието на гатера , нужен е ремонт на оградата и освежаване.

Поради предстоящите избори за председател на УС на НЛРС – СЛРБ , се проведе дискусия , обсъдиха се кандидатурите и се взеха мнения , но конкретно за някой кандидат не бяха направени предложения .

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито

 

Председател:                                                  Протоколчик:

/Богомил Станков/                                          /Владислав Антонов/