Заседание 23.06.2016

НАЦИОНАЛНО ЛОВНО-РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ          СЪЮЗ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

                       ЛОВНО-РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ ,,МИДЖУРС .ЧУПРЕНЕ    

 

                                        адрес:с.Чупрене,обл.Видин,ул.Асен Балкански N 55,e-mail: lrsmidzur73@abv.bg   офис:гр.Белоградчик Бизнесинкубатор стая N 9     GSM: 0879-330-191

                                         Протокол

                                                 N 6

 

 

Днес 23.06.2016 год. от 18.00 часа в гр.Белоградчик в офиса на ЛРС ”Миджур” с.Чупрене се проведе заседание на Управителния съвет на ЛРС”Миджур”с.Чупрене.

В заседанието взеха участие 11 от общо 20 члена на управителния съвет.

Отсъстват Иван Каймакански(Средогрив),Антон Антов(Горни лом),Найден Антов(Долни лом),Яким Иличов (Репляна),Радко Александров (Яньовец) , Танислав Стоянов (Воднянци) , Петър Николов (Карбинци) , Мирослав Методиев (Чифлици) , Васил Василев (Буковец)

На заседанието  присъства председателя на Контролния съвет Асен Джунински.

Заседанието беше ръководено от Богомил Данчов Станков – Председател на Управителния съвет на сдружението , който откри заседанието и предложи проект за  дневен ред :

  1. Вземане на решение за провеждане на Трети Северозападен ловен събор , насрочване на дата
  2. Запознаване на членовете на УС с решения взети на Общото годишно отчетно събрание на НЛРС-СЛРБ.
  3. Отчет и анализ на проведения курс за придобиване право на лов 2016 година
  4. Анализ на проблеми , съпътстващи ловните дружини и предложения за предогвратяването им
  5. Разни

                                              

Не бяха направени предложения за допълнение и изменение на дневния ред.

Премина се към гласуване на дневния ред:

 

 

Гласували 11 членове:

”ЗА”   – 11 гласа

”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

”ПРОТИВ”   – 0

Също така Богомил Станков предложи за протоколчик на събранието Владислав Антонов.

 

Премина се към гласуване:

 

Гласували 11 членове:

”ЗА”   – 11 гласа

”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

”ПРОТИВ”   – 0

 

Заседанието протече при следния дневен ред:

 

  1. Вземане на решение за провеждане на Трети Северозападен ловен събор , насрочване на дата
  2. Запознаване на членовете на УС с решения взети на Общото годишно отчетно събрание на НЛРС-СЛРБ.
  3. Отчет и анализ на проведения курс за придобиване право на лов 2016 година
  4. Анализ на проблеми , съпътстващи ловните дружини и предложения за предогвратяването им
  5. Разни

                                                                   РЕШЕНИЯ:

          По т. 1 от Дневния ред : Вземане на решение за провеждане на Трети Северозападен ловен събор , насрочване на дата

Богомил Станков предложи на Управителния съвет дата и място за провеждане на  ТретиСеверозападен ловен събор а именно дата 05.09.2016 и 06.09.2016 година.

След проведена дискусия за това дали да е на трети септември се разбра че тогава е събора на прохода ”Свети Никола”  а и тогава завършва Видинския панаир и бирариите няма да могат да се организират и да се установят в Чупрене.

Изясни се повърхностно програмата на провеждането на събора – откриване на обяд а 05.09.2016  и приключване на следващия ден следобяд.

Богомил Станков изрази негативно мнение за провеждане на киноложка изложба като основна причина се изтъква липсата на участници от нашето сдружение и като цяло ниския брой на участниците в киноложка изложба.

Изразиха се идеи за участието от всяка дружина на поне 4 кучета.

Въпроса с киноложката изложба се отлага и се дава задача на председателите на дружини и на специалиста по лова да се проучи дали можем да участваме и да излъчим кучета и участници за киноложка изложба.

Богомил Станков спомена , че ще бъдат поканени всички познати ловни магазини , занаятчии , производители , който са свързани с лова за излагане на материали на ловна тематика като се оформи един голям ловен пазар с щандове.

Асен Джунински даде идея за провеждане на томбола с награди.

Велислав Стефанов напомни за избор на терен за провеждане на състезанието Свети Хуберт .

Изтъкнат беше и въпроса за евентуално намиране на спонсори , който да спомогнат за провеждането на събора.

Предложи се отпускане на 5000,00 лв от сдружението за провеждане на събора.

Премина се към гласуване:

Гласували 11 членове:

”ЗА”   – 11 гласа

”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

”ПРОТИВ”   – 0

 По т. 2 от Дневния ред : Запознаване на членовете на УС с решения взети на Общото годишно отчетно събрание на НЛРС-СЛРБ.

Богомил Станков изясни как е протекло годишното събрание на НЛРС – СЛРБ като посочи , че се изчетоха докладите на председателя на УС , председателя на КС , прие се бюджет за 2016 година , общо взето както всяка година .

          По т. 3 от Дневния ред :Отчет и анализ на проведения курс за придобиване право на лов 2016 година

Думата взе Богомил Станков като посочи , че успешно са издържали изпита 22 броя кандидати от общо записани 25.теоретичния изпит се проведе на 06.06.2016 , а практическия на следващия ден. Специалиста по лова допълни като посочи разходите и като цяло грубо приходите , който са постъпили в сметките на сдружението. Грубата сметка сочи ,че около осем хиляди лева са средствата влезли в сметката на сдружението.

 По т. 4 от Дневния ред– Анализ на проблеми , съпътстващи ловните дружини и предложения за предогвратяването им

Богомил Станков спомена за това , че новите ловци , който са от нашия краи е  е редно да членуват в нашето сдружение и попита присъстващите председатели за свободни места. Владимир Живков от ЛРД Орешец прие проблема и изрази съгласието си за прием на нови ловци в неговата дружина.

Ангел Илиев от ЛРД Боровица посочи много сериозен проблем съпътсващ територията на ЛРД Боровица а именно заграждане на отелни участъци дори реки и пътища с електропастир . Проблема беше приет като сериозен и ще бъдат предприети мерки съвместно с ДГС и поземлена комисия за решаването му.

Мирослав Драгомански от ЛРД Търговище запозна УС с протокол от проведено събрание на ЛРД Търговище. В протокола са засегнати проблеми с неучастието на ловци в задължителните ежегодни мероприятия от дружината. Протокола предвижда наказание на тези ловци съгласно чл.19 т 15 и чл 23  от Устава на ЛРС Миджур. Протокола бе утвърден от УС

Владислав Антонов запозна членовете на УС с отправени оферти за закупуване на зарибителен материал – речна пъстърва , като засегна въпроса с финансирането и закупуването на материала. Има заявки от ЛРД Горни лом , от ЛРД Чупрене , от ЛРД Праужда. Предпочита се есенно зарибяване като до този период трябва да станат ясни точната сума която дружините могът да отделят за зарибителен материал

По т. 5 от Дневния ред – Разни

  Богомил Станков съобщи , че на 23.07.2016 год ще се проведе събора в Салаш местността Кадъ боаз , където ние ще се срещнем със побратимите от Сърбия.

Това налага да се изберат 5 човека от УС за срещата това са Богомил Станков , Владимир Живков , Велислав Стефанов , Сашко Ицин , Цецко Цветанов и Владислав Антонов.

Друг въпрос който засегна председателя на УС е съкращаването на длъжността Отговорник по охраната на дивеча и рибата в Сдружението , това се налага поради липсата на задачи за изпълнение и пестене на средства. Лицето изпълняващо длъжността – Васко Пенчев ще бъде предизвестен по надлежния ред и последователно освободен от длъжност , с уговорката ако се наложи да бъде извикан то той да работи чрез граждански договор.

Поради изчерпване на Дневния ред заседанието бе закрито.

Председател:                                                  Протоколчик:

/Богомил Станков/                                          /Владислав Антонов/