Заседание 24.09.2015

НАЦИОНАЛНО ЛОВНО-РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ ”СЪЮЗ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ”
ЛОВНО-РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ ,,МИДЖУР” С .ЧУПРЕНЕ

адрес:с.Чупрене,обл.Видин,ул.Асен Балкански N 55,e-mail: lrsmidzur73@abv.bg офис:гр.Белоградчик Бизнесинкубатор стая N 9 GSM: 0879-330-191

Протокол
N 3

Днес 24.09.2015 год. от 18.00 часа в гр.Белоградчик в офиса на ЛРС ”Миджур” с.Чупрене се проведе заседание на Управителния съвет на ЛРС”Миджур”с.Чупрене.
В заседанието взеха участие 13 от общо 20 члена на управителния съвет.
Отсъстват Танислав Стоянов(ЛРД Воднянци), Красимир Милошевски(ЛРД Търговище)
Велислав Стефанов(ЛРД Чупрене),Найден Антов(ЛРД Долни лом),Цецко Цветанов(Върбово) Иван Каймакански(ЛРД Средогрив),Петър Николов(Карбинци).
На заседанието присъства председателя на Контролния съвет Асен Джунински.
Заседанието беше ръководено от Богомил Данчов Станков – Председател на Управителния съвет на сдружението , който откри заседанието и предложи предварителния дневен ред ,
Не бяха направени предложения за допълнение и изменение на дневния ред.
Премина се към гласуване на дневния ред:

Гласували 13 членове:
”ЗА” – 13 гласа
”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
”ПРОТИВ” – 0

Също така Богомил Станков предложи за протоколчик на събранието Владислав Антонов.

Премина се към гласуване:

Гласували 13 членове:
”ЗА” – 13 гласа
”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
”ПРОТИВ” – 0

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Вземане на решение по Заявление от ловна група с.Медовница към ловна дружина Воднянци , относно района на ловуване на групата.

2. Вземане на решение за кандидатстване по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия – Interreg – IPA CBC Bulgaria – Serbia, Приоритетна ос 3 „Околна среда”.
3. Вземане на решение за разпореждане с финансовите средства от резерва и от срочния депозит във връзка с осъществяването на проекта.
4. Вземане на решение за промяна на решение N 2 Взето с протокол N 1 от 03.06.2015г относно финансовите средства постъпващи от полигона за обучение на кучета за работа по дива свиня като думата ”такси”се замени с думата ”дарение”

5. Разни

РЕШЕНИЯ:
По т. 1 от Дневния ред : Вземане на решение по Заявление от ловна група с.Медовница към ловна дружина Воднянци , относно района на ловуване на групата.
Богомил Станков изясни на членовете на УС казуса свързан с промяна на ловностопански район на дадена дружина.Зачете отговора изпратен от Михаела Тодорова – юрисконсулт на НЛРС-”СЛРБ” свързан точно с този казус.
След провела се дискусия се взе решение Да се изпълнят условията , посочени в чл.3 a от ППЗЛОД и да се внесат необходимите документи за разглеждане от УС на Сдружението
Премина се към гласуване:

Гласували 13 членове:
”ЗА” – 13 гласа
”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
”ПРОТИВ” – 0

По т. 2 от Дневния ред : Вземане на решение за кандидатстване по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия – Interreg – IPA CBC Bulgaria – Serbia, Приоритетна ос 3 „Околна среда”.
Богомил Станков изясни на членовете на УС всички подробности по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия – Interreg – IPA CBC Bulgaria – Serbia, Приоритетна ос 3 „Околна среда”. Също така подчерта важността на тези програми за развитието на района на дейност на сдружението.
Идеята се прие единодушно от членовете на УС.
Премина се към гласуване:

Гласували 13 членове:
”ЗА” – 13 гласа
”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
”ПРОТИВ” – 0

По т. 3 от Дневния ред : Вземане на решение за разпореждане с финансовите средства от резерва и от срочния депозит във връзка с осъществяването на проекта.
Богомил Станков изясни на членовете на УС нуждата от разпореждане с финансовите средства от резерва и от срочния депозит за осъществяване на проекта.
След проведена дискусия се премина към гласуване :

Гласували 13 членове:
”ЗА” – 12 гласа
”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 – Мирослав Драгомански
”ПРОТИВ” – 0

По т. 4 от Дневния ред : Вземане на решение за промяна на решение N 2 Взето с протокол N 1 от 03.06.2015г относно финансовите средства постъпващи от полигона за обучение на кучета за работа по дива свиня като думата ”такси”се замени с думата ”дарение”
Богомил Станков изясни на членовете на УС защо е нужна тази промяна.
След проведена дискусия се премена към гласуване

Гласували 13 членове:
”ЗА” – 13 гласа
”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
”ПРОТИВ” – 0
По т. 5 от Дневния ред : Разни
Владислав Антонов сподели на членовете на УС трудността с разпределението на бройките фазани по дружини , поради факта , че няма точно записано решение на УС за разпределението на средствата от дружините в района на ДГС ”Миджур” към дружините в района на ДГС ”Белоградчик”.
Също така съобщи , че има доставени ваксини за диви прасета , който трябва да бъдат разнесени.
Владислав Антонов изясни въпроса със замразяване на членството – подчерта , че понятие като ”замразяване на членството” не съществува и ловеца ако не си заплати годишния членски внос автоматично отпада от списъците на сдружението.
Богомил Станков предложи да се поръчат календари – предложението се прие единодушно и задачата се предаде на Владислав Антонов за изпълнение.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

 

Протоколчик:                                                              Председател:
/Владислав Антонов/                                                           /Богомил Станков