Заседание 31.08.2016

НАЦИОНАЛНО ЛОВНО-РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ          СЪЮЗ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

                         ЛОВНО-РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ ,,МИДЖУРС .ЧУПРЕНЕ    

 

                                        адрес:с.Чупрене,обл.Видин,ул.Асен Балкански N 55,e-mail: lrsmidzur73@abv.bg   офис:гр.Белоградчик Бизнесинкубатор стая N 9     GSM: 0879-330-191

                                Протокол

                                       N 7

 

 

Днес 31,08.2016 год. от 18.00 часа в гр.Белоградчик в офиса на ЛРС ”Миджур” с.Чупрене се проведе заседание на Управителния съвет на ЛРС”Миджур”с.Чупрене.

В заседанието взеха участие 12 от общо 20 члена на управителния съвет.

Отсъстват Верислав Стефанов (Чупрене , )Яким Иличов (Репляна)Красимир Милошевски(Протопопинци),Радко Александров (Яньовец) , Танислав Стоянов (Воднянци) , Петър Николов (Карбинци) ,Красимир Крумов (Скомля) , Димитър Ролински (Праужда)

На заседанието  присъства председателя на Контролния съвет Асен Джунински.

Заседанието беше ръководено от Богомил Данчов Станков – Председател на Управителния съвет на сдружението , който откри заседанието и предложи проект за  дневен ред :

  1. Създаване на организация за Трети Северозападен Ловен събор.Назначаване на отговорници за отделните дисциплини и състезания.
  2. Ловен сезон 2016/2017 год – мерки за безопастност по време на ловен излет , отчитане на разрешителни , спазване на етика и морал по време на лов .
  3. Заверка на членски карти , ловни билети – срокове , изисквания.
  4. Разни                                       

Не бяха направени предложения за допълнение и изменение на дневния ред.

Премина се към гласуване на дневния ред:

Гласували 12 членове:

”ЗА”   – 12 гласа

”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

”ПРОТИВ”   – 0

Също така Богомил Станков предложи за протоколчик на събранието Владислав Антонов.

Премина се към гласуване:

Гласували 12 членове:

”ЗА”   – 12 гласа

”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

”ПРОТИВ”   – 0

Заседанието протече при следния дневен ред:

1 Създаване на организация за Трети Северозападен Ловен събор.Назначаване на отговорници за отделните дисциплини и състезания.

2 Ловен сезон 2016/2017 год – мерки за безопастност по време на ловен излет , отчитане на разрешителни , спазване на етика и морал по време на лов .

3 Заверка на членски карти , ловни билети – срокове , изисквания.

4 Разни

                                                                   РЕШЕНИЯ:

          По т. 1 от Дневния ред :Създаване на организация за Трети Северозападен Ловен събор.Назначаване на отговорници за отделните дисциплини и състезания.

Богомил Станков запозна членовете на УС със създаването на организация за Третия северозападен ловен събор и наблегна на факта , че е нужно да участват повече хора от сдружението и от УС.

След това беше сведено до знанието на УС сценария за провеждането на събора , на кои хора са раздадени покани  – на всички директори на ДГС в района , на директора на Северозападно държавно предприятие , на началници на районни управления , на НЛРС-СЛРБ.

Богомил Станков изясни факта , че не е нужно и е икономически неоправдано провеждането на киноложка изложба , поради факта , че участват много малко кучета.

Ще бъдат проведени две състезания през първия ден – стрелба с въздушна пушка и теглене на въже , като за стрелбата са нужни инструктори по стрелба , бяха избрани Владислав Антонов и Велислав Стефанов.

За тегленето на въже се изясни , че ще бъдат свормирани отбори и наградния фонд е както следва първо място – 50 кебапчета , второ място 30 , трето – 10.

Ще се осъществи теглене на томбола с много атрактивни награди – за томболата председателя на КС изказа мнение , че е нужно да има строга отчетност и сам пожела да участва в броенето на парите от томболата.

На следващия ден ще се осъществят две паралелни състезания – състезание в гатер и състезание ”Свети Хуберт”

За състезанието в гатер бяха предложени като регистратори на участници – Васил Василев от Буковец и Васко Пенчев , а като съдии Митю Точев и Владислав Антонов.

За  състезанието ”Свети Хуберт” регистратор Владислав Антонов , а като съдии – Васил Терзииски и Катронски .

 

 По т. 2 от Дневния ред :Ловен сезон 2016/2017 год – мерки за безопастност по време на ловен излет , отчитане на разрешителни , спазване на етика и морал по време на лов .

     Владислав Антонов взе думата и проведе инструктаж на членовете на УС за безопастност по време на лов и боравене с огнестрелно оръжие , като също наблегна и на отчитането на разрешителните за лов да става в срок и да бъдат попълвани надлежно. След това запозна  членовете на УС със заповед от ИАГ , гласяща новия начин за издаване на разрешителното за лов на хищници.

          По т. 3 от Дневния ред :Заверка на членски карти , ловни билети – срокове , изисквания.

Богомил Станков взе думата и посочи нуждата от навременно заверяване на членските карти и билетите като слад това даде думата на спец по лова , той от своя страна изясни , че до момента са заверени 522 броя чл карти за ловци както и 64 рибаря и подчерта факта около това ловните билети да бъдат заверявани в един и същи ден с членските карти – иначе се получават неприятни разминавания.

 По т. 4 от Дневния ред-Разни

Думата взе спец по лова като изтъкна нуждата от това служебния автомобил да се ремонтира , като се разбра , че това ще стане след събора.

Думата взе Богомил Станков като запозна членовете на УС с писмо касаещо следственото дело срещу предишния специалист – Даниел Ванков , писмото касае спиране на следствието – като се посочва неизвестен извършител.

Предложи се решение : Упълномощава се Председателя на УС да  следи  процедурата като извършва необходимите действия по следственото дело , образувано по жалба от предишния Председател на УС и на Контролния съвет

Богомил Станков задължи спец по лова да изиска копие на писмото от Огнян Гаврилов

Поради изчерпване на Дневния ред заседанието бе закрито.

 

Председател:                                                  Протоколчик:

/Богомил Станков/                                          /Владислав Антонов/