Предстоящо заседание на Управителния съвет

ЛОВНО РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ „МИДЖУР-ЧУПРЕНЕ” с.Чупрене обл.Видин ул.Асен Балкански „ №55 , п.код 3950 ,e-mail: lrsmidzur73@abv.bg, офис:гр.Белоградчик Бизнесинкубатор стая N 9 GSM: 0879-330-191

Проект за

Дневен ред

на

заседание на Управителен съвет на ЛРС Миджурс.Чупрене

коeто ще се проведе на 17.01.2018г. От 18.00 часа в офиса на Сдружението в гр.Белоградчик

1. Вземане на решение за организиране на Общо събрание на сдружението . Насрочване на дата , час и място за провеждането.

  1. Разглеждане на предложение и вземане на решение за увеличаване възнаграждението на ръководителя и счетоводната къща.

  2. Вземане на решение за излъчване на двама представители от УС за посещение на световното ловно изложение в Залцбург Австрия.

  3. Закриване на ловен сезон 2017/2018 .

  4. Разни.

            Дата: 11.01.2018 г.                                                Председател УС

                                                                                                                     /Богомил Станков/