Управителен съвет 14.03.2018 год

Протокол

N 14

Днес 14.03.2018 год. от 18.00 часа в гр.Белоградчик в офиса на ЛРС Миджурс.Чупрене се проведе заседание на Управителния съвет на ЛРСМиджурс.Чупрене.

В заседанието взеха участие 13 от общо 20 члена на управителния съвет.

Отсъстват Велислав Стефанов / Чупрене / ,Яким Иличов (Репляна), Танислав Стоянов (Воднянци) , Красимир Милошевски / Протопопинци/ ,Красимир Крумов / Скомля/ , Радко Александров / Яньовец / , Васил Василев / Буковец / .

Присъстваха също и представителите на подвижна охрана към РДГ Берковица – Иво Благоев и Даниел Ванков , както и Директора на ДГС Белоградчик инж.Илиян Илиев .

На заседанието не присъства председателя на Контролния съвет Асен Джунински.

Заседанието беше ръководено от Богомил Данчов Станков – Председател на Управителния съвет на сдружението , който откри заседанието и предложи проект за дневен ред :

    1. Обсъждане мерки за превенция на бракониерството и неспазването на Закона за лова и правилника за неговото прилагане на териториите стопанисвани от ЛРСМиджурс.Чупрене , съвместно с горските стопанства , Регионална дирекция по горите и Районното полицейско управление.

    2. Предложение на УС за водещ и комисии на Общото събрание – избор на делегати за Общото събрание на НЛРС , което ще се проведе на 14 юни

    3. Вземане на решение за провеждане на ловен събор.

    4. Вземане на решение за участие и бюджет във връзка с честването на 120 годишнината на НЛРС на 30 юни в град Карлово.

    5. Ловностопански мероприятия.

6. Разни.

Не бяха направени предложения за допълнение и изменение на дневния ред:

Премина се към гласуване на проекта за дневен ред:

Гласували 13 членове:

ЗА” – 13 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

ПРОТИВ– 0

Също така Богомил Станков предложи за протоколчик на събранието Владислав Антонов.

Премина се към гласуване:

Гласували 13 членове:

ЗА” – 13 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

ПРОТИВ– 0

Заседанието протече при следния дневен ред:

1 Обсъждане мерки за превенция на бракониерството и неспазването на Закона за лова и правилника за неговото прилагане на териториите стопанисвани от ЛРСМиджурс.Чупрене , съвместно с горските стопанства , Регионална дирекция по горите и Районното полицейско управление.

2 Предложение на УС за водещ и комисии на Общото събрание – избор на делегати за Общото събрание на НЛРС , което ще се проведе на 14 юни

3 Вземане на решение за провеждане на ловен събор.

4 Вземане на решение за участие и бюджет във връзка с честването на 120 годишнината на НЛРС на 30 юни в град Карлово.

5 Ловностопански мероприятия.

6 Разни.

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от Дневния ред. Обсъждане мерки за превенция на бракониерството и неспазването на Закона за лова и правилника за неговото прилагане на териториите стопанисвани от ЛРСМиджурс.Чупрене , съвместно с горските стопанства , Регионална дирекция по горите и Районното полицейско управление.

Богомил Станков откри дискусията , като изказа проблеми , свързани с бракониерски набези на територията на ЛРС Миджур” .

Един от основните проблеми е в дружина Медовница , където тотално не се спазват ловностопански граници , ловува се само на диво прасе , независимо от това какъв вид дивеч е упоменат в разрешителното за лов . Наблюдава се тотално отричане на всякакви морални и колегиални принципи .

Съседните ловни дружини подават сигнали , но по незнайни причини за тези сигнали изтича информация и докато пристигне проверката дружината успява да се измъкне . Наблюдават се и действия по саморазправа с подалите сигнали.

От страна на подвижната охрана към РДГ Берковица – Иво Благоев изказа мнение за взаимопомощ при подаден сигнал , а Даниел Ванков припомни , че специалиста по лова също има известни пълномощия по охрана на дивеча .

Втори главен проблем е ловната дружина в Протопопинци , където има изградени два капана за улов на едър дивеч – дива свиня . Капаните функционират и като дойдат повече ловци дивеча се пуска и така се ловува. – посочи председателя на сдружението .

След протеклата дискусия , в която влезе и Мирослав Методиев , който посочи че проблема там е не в самата дружина , а само в един човек .

Трети наскорошен проблем е регистрираната бракониерска проява на територията на Върбово , където са убити две прасета , едното е вдигнато а другото оставено – впоследствие изнесено на видно място . Така представител на друго сдружение – виден хищничар се появява и заявява , че ще варди хищници.

След протеклата между него и специалиста по лова среща на мястото на случката , и след зададен въпрос от страна на специалиста за разрешително отговора бе мене кво ми е зор такъв отговор остава без коментар.

Изказа се мнение от директора на ДГС Белоградчик за пълно съдействие за справяне с бракониерството , същото се изказа и от подвижната охрана към РДГ Берковица .

По т. 2 от Дневния ред. – Предложение на УС за водещ и комисии на Общото събрание – избор на делегати за Общото събрание на НЛРС , което ще се проведе на 14 юни

За водещ на Общото отчетно събрание се издигна кандидатурата на Велислав Стефанов , която беше подкрепена от всички участници в заседанието .

Мандатната комисия се предложи да е в състав – Председател : Мирослав Драгомански , и членове Ангел Илиев и Цветан Антов.

Излиза се с предложение от УС към Общото събрание за делегати на Общото събрание на НЛРС – СЛРБ да бъдат Богомил Станков и Владислав Антонов .

Премина се към гласуване:

Гласували 13 членове:

ЗА” – 13 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

ПРОТИВ– 0

По т. 3 от Дневния ред. Вземане на решение за провеждане на ловен събор.

Беше поставен въпроса за организиране на ловен събор от Богомил Станков , като се изтъкнаха ползите от това нещо , а именно популяризиране на сдружението.

Всички единодушно се обединиха около това ловен събор да има и се предложи бюджет от 5000,00 лв

Премина се към гласуване:

Гласували 13 членове:

ЗА” – 13 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

ПРОТИВ– 0

По т. 4 от Дневния ред. Вземане на решение за участие и бюджет във връзка с честването на 120 годишнината на НЛРС на 30 юни в град Карлово.

Богомил Станков откри дискусията като посочи , че е редно да се вземе участие в това събитие , като за целта е нужно да се определи по колко души от дружина да бъдат излъчени като участници . Всички се обединиха около това от всяка дружина по двама души – като ако някоя дружина не вземе участие – то бройките да се попълват от други.

Богомил Станков предложи бюджет за събитието в размер на 2000,00 лв

Премина се към гласуване:

Гласували 13 членове:

ЗА” – 13 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

ПРОТИВ– 0

По т. 5 от Дневния ред. Ловностопански мероприятия. – Думата бе дадена на Владислав Антонов , които поясни нуждата и важността от изграждане на дивечови ниви , подхранване , осоляване . Относно разселването на фазани е нужно да се направят волиери за доотглеждане на 90 дневни фазани , като при поръчването от тази възрастова група бонуса е в размер на 100 % , а не както при 270 дневните 50 % .

Дружините навсякъде подхранват , около 15 тона царевица е разхвърляна по ловните полета , има около 127 дка дивечови ниви

По т. 6 от Дневния ред Разни – Богомил Станков предложи размера на встъпителния членски внос да се увеличи от 20 лв на 50 лева – такава промяна е в компетенцията на Общото събрание .

Състоянието на гатера в Чупрене се влошава – има паднали колове , в долната част на гатера се наблюдава отнасяне на оградата от придошлите води , в най-скоро време е нужно ремонт , като при това се направи съоръжение , което да отвежда клоните от придошлата вода вън от гатера .

УС излиза с предложение към НЛРС за организиране на съвместна изложба на ловни трофеи във връзка с честването на 120 години НЛРС по време на международния събор в местността Кадъ Боаз

Поради изчерпване на Дневния ред заседанието бе закрито.

Председател: Протоколчик:

/Богомил Станков/ /инж. Владислав Антонов/