Управителен съвет 17.01.2018 год

Протокол

N 13

Днес 17.01.2018 год. от 18.00 часа в гр.Белоградчик в офиса на ЛРС Миджурс.Чупрене се проведе заседание на Управителния съвет на ЛРСМиджурс.Чупрене.

В заседанието взеха участие 12 от общо 20 члена на управителния съвет.

Отсъстват ,Яким Иличов (Репляна), Танислав Стоянов (Воднянци) , Живко Живков (Долни лом) , Красимир Милошевски / Протопопинци/ , Ангел Илиев / Боровица / , Красимир Крумов / Скомля/ , Петър Николов / Карбинци / , Велко Велков / Пролазница.

На заседанието присъства председателя на Контролния съвет Асен Джунински.

Заседанието беше ръководено от Богомил Данчов Станков – Председател на Управителния съвет на сдружението , който откри заседанието и предложи проект за дневен ред :

1. Вземане на решение за организиране на Общо събрание на сдружението . Насрочване на дата , час и място за провеждането.

  1. Разглеждане на предложение и вземане на решение за увеличаване възнаграждението на ръководителя и счетоводната къща.

  2. Вземане на решение за излъчване на двама представители от УС за посещение на световното ловно изложение в Залцбург Австрия.

  3. Закриване на ловен сезон 2017/2018 .

5. Разни.

Не бяха направени предложения за допълнение и изменение на дневния ред:

Премина се към гласуване на проекта за дневен ред:

Гласували 12 членове:

ЗА” – 12 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

ПРОТИВ– 0

Също така Богомил Станков предложи за протоколчик на събранието Владислав Антонов.

Премина се към гласуване:

Гласували 12 членове:

ЗА” – 12 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

ПРОТИВ– 0

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за организиране на Общо събрание на сдружението . Насрочване на дата , час и място за провеждането.

2. Разглеждане на предложение и вземане на решение за увеличаване възнаграждението на ръководителя и счетоводната къща.

3 . Вземане на решение за излъчване на двама представители от УС за посещение на световното ловно изложение в Залцбург Австрия.

4. Закриване на ловен сезон 2017/2018 .

5. Разни.

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от Дневния ред. Вземане на решение за организиране на Общо събрание на сдружението . Насрочване на дата , час и място за провеждането.

Г-н Богомил Станков предложи няколко варианта за дата на провеждане : 31 март , 14 април или 21 април . След провела се дискусия членовете на УС единодушно се спряха на датата 31 март . Като час и място единодушно се прие час на провеждане 17:00 часа , и мястото да е Младежкия дом на град Белоградчик.

Предложи се следния проект за Дневен ред на събранието :

  1. Отчет на председателя на Управителния съвет

  2. Отчет на председателя на Контролния съвет

  3. Прием на нове членове

  4. Налагане на наказания на провинили се членове

  5. Промени в Устава

  6. Избор на делегати за Общото събрание на НЛРС – СЛРБ

  7. Разни

Гласували 12 членове:

ЗА” – 12 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

ПРОТИВ– 0

По т. 2 от Дневния ред. Разглеждане на предложение и вземане на решение за увеличаване възнаграждението на ръководителя и счетоводната къща.

Богомил Станков откри дебатите по тази точка и направи предложение за увеличение на възнаграждението на ръководителя-специалист по лова и риболова , като основен аргумент се изтъкна увеличението с 10 % на минималната работна заплата и придобитата образователно-квалификационна степен бакалавър /инженер по горско стопанство/ .

Венцислав Велидонков направи изказване за увеличение на заплатата със 100 лева , същото изказване направи и Васил Василев.

След протеклата дискусия се направи крайно предложение заплатата на ръководителя-специалист по лова и риболова към ЛРС Миджур да е 830.00 лева считано от 01.01.2018 година

Гласували 12 членове:

ЗА” – 12 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

ПРОТИВ– 0

По повод на увеличение на възнаграждението на счетоводната къща Богомил Станков предложи увеличение с 20 лева – премина се към гласуване

Гласували 12 членове:

ЗА” – 5 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

ПРОТИВ– 6

Предложението се отхвърля

След протекла дискусия Мирослав Методиев направи предложение за 130,00 лева

премина се към гласуване

Гласували 12 членове:

ЗА” – 7 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

ПРОТИВ– 5

Предложението се приема – възнаграждението на счетоводната къща се променя на 130,00 лева , считано от 01.01.2018 год

По т. 3 от Дневния ред – Вземане на решение за излъчване на двама представители от УС за посещение на световното ловно изложение в Залцбург Австрия.

Богомил Станков припомни за миналогодишната екскурзия в Залцбург на световното ловно изложение , като предложи и тази година да бъдат излъчени двама от УС за посещение на изложението.

Сашко Ицин от Горни лом предложи Велислав Стефанов да е единия от УС , който да посети тази година световното ловно изложение .

Беше предложено втория , който да посети Австрия да е Цветан Антов от Горни лом

Гласували 12 членове:

ЗА” – 12 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

ПРОТИВ– 0

По т. 4 от Дневния ред – Закриване на ловен сезон 2017/2018 .

По тази точка думата взе ръководителя на сдружението , като изтъкна основните изисквания , а именно : всички дружинки при закриването на груповия лов на дива свиня да си организират общи събрания , на който да бъдат излъчени ръководители на лова и делегати за Общото отчетно събрание на сдружението на 31 март 2018 година

Най – важното е , че завършихме сезона без никакви инциденти по време на лов , отстрела е добър , което говори за стабилност на популацията.

По т. 5 от Дневния ред – Разни

Протече дискусия по повод на индивидуалните разрешителни за лов на хищници , както миналата година така и тази всички се обединиха около мнението да се ограничат раздаването на разрешителни за индивидуален лов на хищници , като основния аргумент е използването им за бракониерски цели .

Отново се засегна въпроса за състоянието на гатера и дивото прасе в него . Общото състояние на гатера не е добро , има паднали колове , реката минаваща през гатера нанася огромни щети . Всички се обединиха около мнението да се търси стройтелна фирма , която на извърши ремонтните дейности .

Сашко Ицин предложи идея за направа на бентове в двата края на гатера , откъдето минава реката , така когато има високи води и носещи се клони , няма да има реална опастност от рушенето на оградата.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Председател: Протоколчик:

/Богомил Станков/ /инж. Владислав Антонов/