Писмо от МЗХГ и ИАГ относно отстрела на хищници

 

При отстрела на животни с признаци на заболяване и нетипично поведение , своевременно да се уведомяват ветеринарномедицинските власти по места.

По отношение на мониторинга на беса , е необходимо от всички райони на страната, да се представят проби от намерени мъртви или отстреляни хищници – лисица и чакал. Съюзът на ловците и риболовците в България е необходимо да създадат организация за събирането на такива проби , съгласно утвърдените планове за ползване на хищници. В това мероприятие да бъдат включени всички ловци , на който се издават разрешителни за индивидуален лов на хищници в ловностопанските райони на ловните дружини съгласно чл.90 от ППЗЛОД.Тези ловци също да поддържат редовно заредени стървилища за хищници.

Отстреляния хищник /лисица или чакал/ да се опакова цял в найлонов чувал. Същия да се върже с връзка – тип свинска опашка , на която да се постави табелка с надпис съдържащ – дата и час на отстрела , регион , землище , и местността , в която е отстреляно животното. Така приготвен отстреляния хищник да се представи в най – близката ветеринарно-медицинска служба от служителите на ловните сдружения.

За всички представени във ветеринарномедицинските служби лисици и чакали ловните сдружения и дивечовъдните участъци всеки понеделник да уведомяват съответното държавно горско или ловно стопанство .

РДГ  всяка седмица до сряда подават справкав ИАГ за представени хищници във ветеринарномедицинските служби по горски и ловни стопанства .

На ловни сдружения , който не изпълняват плана за отстрел на хищници и не предоставят проби за изследване по гореописания ред , да не се предоставят за следващия месец разрешителни за лов ! 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to Писмо от МЗХГ и ИАГ относно отстрела на хищници

  1. lrsmidzur says:

    Раздадени са чували и връзки тип свински опашки за опаковане на отстреляните хищници и предоставянето им при ветеринарномедицинските служби

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *